Mi lesz a NER után?

Egy nagyon igazságos választási rendszer

2018. december 29. - Mátraházi János

A mai bonyolult gazdasági és társadalmi viszonyok között egy ország számára a legfontosabb a kormányzás minősége. A kialakult demokráciákban a kormányokat az általános és titkos választásokon megválasztott képviselők bízzák meg, és ellenőrzik tevékenységét. Létfontosságú, hogy ezek a képviselők milyen erkölcsi tartással, élettapasztalattal, szakmai előélettel, függetlenséggel és az ország sorsa iránti elkötelezettséggel rendelkeznek. Jelenleg a választások többnyire politikai pártok jelöltjeire történnek. Néhány független jelölt bejutása általában nem szokta befolyásolni a hatalmi viszonyokat. A választókat rá kell döbbenteni arra, hogy milyen felelősséggel jár leadott szavazatuk, hogy kikre bízzák családjuk és nemzetük sorsát, országuk szövetségi viszonyait, barátaik és ellenfeleik megválogatását, a jelen és a jövő alakítását, adóforintjaik elköltését és erkölcsi rendünk alakítását.

A képviselőket jelölő pártok többnyire valamilyen ideológia elkötelezettjei, és e szerint helyezkednek el a baloldal – jobboldal skálán. Magyarországon a választási szabályokat úgy alkották meg, hogy a győztesek stabilan kitölthessék mandátumuk idejét. Egy ilyen rendszerben a képviselők többnyire az őket parlamentbe juttató párt elkötelezettjei és többségükben megélhetési politikusok, vagy a hatalom birtoklásából tetemes hasznot húzó, vagyonosodó elit tagjai. Az ilyen képviselőktől nem várható el, hogy munkájukat tudásuk és lelkiismeretük szerint végezzék el, tevékenységük és szavazatuk, pártjuk vezetőinek érdekét szolgálja. Ez a demokratikus működést megfojtó gyakorlat bonyolult világunkban gazdasági és társadalmi visszaesést eredményez. A kitöréshez egy új szemléletű képviselői munka és választási rendszer kell. Az emberek természetes igénye minden választással kapcsolatban, hogy a módszer biztosítsa az igazságos választás lehetőségét.

A világ parlamentáris rendszerei általában kétkamarásak. Magyarországon egykamarás, pedig az infrastruktúra meg van a kétkamaráshoz. Ebben az írásban egy kétkamarás működés választási rendszerét próbálom felvázolni, ahol a döntések az alsóházban születnek a felsőház kötelező szakmai véleményezése után. Javaslatomban eltérek a más országokban kialakult felsőházi feladatoktól. Elképzelésem a hatalomgyakorlók és a választók kapcsolatának szorosabbra fogását, és ezáltal a demokratikus hatalomgyakorlás erősítését szolgálja.  Az alsóház főállású képviselőkből áll, akik más választott tisztséget nem tölthetnek be, és gazdálkodó szervezetekben vállalható szerepükben is korlátozni kell őket. A parlamenti képviselői munka első sorban nem megélhetési foglalkozás, hanem a nemzetnek tett szolgálat, és egy képviselő legfeljebb háromszor lehet megválasztható. Egy ciklus öt év terjedelmű, ha a parlament ki tudja tölteni mandátumát. Képviselő jelölt legalább húsz éves legyen, és rendelkezzen két év tanult szakmájában eltöltött munkaviszonnyal. A képviselők minden szavazata titkos. Döntésüket saját lelkiismeretük szerint kell meghozni. A titkosság megsértése büntetőjogi kategória kell, hogy legyen. A három ciklusát kitöltött képviselő a felsőház tagjává választható, ha a felsőházi tagság feltételeinek megfelel. Ez a rendszer biztosíthatja a megfelelő mobilitást, és a sokszínűség mellett az észszerű kompromisszumokon alapuló kormányzati stabilitást.

A felsőház tagjai félállású munkakörben, szakmájuk gyakorlása mellett látják el feladataikat. Megválasztásuk a képviselőjelöltekkel egyidejűleg történik, mandátumuk is a képviselőkével azonos idejű. A felsőház tagjának olyan személy jelölhető, aki betöltötte 35. életévét, és szakterületén szakmai, vagy közéleti elismertséget szerzett. Munkájukat jogi-igazgatási, humán, és műszaki-gazdasági tagozatokba szerveződve végzik. Feladatuk, hogy az alsóházi szavazások előtt a benyújtott törvényjavaslatokat a tárgynak megfelelő tagozat egyöntetű, vagy többségi és kisebbségi véleményezéssel lássa el. Az alsóházban csak formai, technikai okokból szavazásra kerülő témákban elegendő a jogi-igazgatási tagozatvezető szignálása. A végrehajtó hatalom ellenőrzésével kapcsolatban a felsőház választott vezetői az alsóház plenáris ülésén bármikor véleményt nyilváníthatnak, vagy kérdést intézhetnek a miniszterelnöknek címezve. Évente egyszer többségi és kisebbségi értékelő jelentést készít a kormányzati és törvényhozói munkáról.

A választási időszak közeledtével általában megnő a közéleti aktivitás, és megindul a következő választás szereplőinek kiválasztódása. Ebben kell a jelenlegihez képest gyökeres változás. Számoljunk egy kicsit közelítő adatokkal. Magyarországon 8 millió választópolgár van. Részvételi arányt figyelembe véve részt vesz a választáson 5 millió választó. A képviselők száma 200. Tehát 25 000 szavazattal kellene egy képviselőt megválasztani. Egy nagyon igazságos és könnyen átlátható választási rendszer a következőképpen nézne ki.

Az államfő kitűzi a választás időpontját a választások előtti 140-130. napon. A 110. napig minden választó polgár megkapja a jelölő kartonjait (2 db), és a választási iroda elkészíti a programnyilatkozat kérdéseit. Regisztrálják magukat a választáson indulni szándékozó jelölő szervezetek, amik lehetnek pártok, civil szervezetek, de akár egyetlen személy is, aki a feltételeknek megfelel. Egy akár évszázados hagyománnyal rendelkező civil szervezet jelöltje sokkal elismertebb képviselő lehet egy választási kamupárt ismeretlen jelöltjénél. A jelölő szervezeteknek az indítani szándékozott jelöltek után személyenként egy havi minimálbérnek megfelelő letétet kell befizetni, és ki kell tölteni egy minden jelölő szervezet számára azonos kérdéseket tartalmazó programnyilatkozatot. Ez az okmány a jelölő szervezet hivatalos, a későbbiek során a választók részéről számon kérhető választási programja. Megnevezik a személyi feltételeknek megfelelő, felsőházi tagságra jelöltek nevét. A jelöléshez be kell szerezniük a jelölt írásos beleegyezését. A felsőházi tagságra jelölésnél a hármas szakmai tagozódást is figyelembe kell venni, és annyi tagot jelölhetnek ahány képviselő jelöltjük van. A 80. napig a jelölő szervezetek begyűjtik a választóktól a nekik szánt jelölő kartonokat. A jelölő szervezet annyi képviselő jelöltet indíthat ahányszor ezer érvényes jelölő kartont sikerült begyűjteni, de maximum annyit ahány jelöltre befizették a letéti díjakat. Ugyanannyi felsőházi tagságra jelöltjük is lesz. A felsőházi tagok listája általában ismertebb neveket tartalmaz, mint a képviselő jelölteké, de a jelölteket minősíti, hogy kiket tudtak maguk mellé megnyerni. A 60. napig a választási iroda ellenőrzi a jelölő kartonokat és listákat, valamint összesíti és közzéteszi a választási listát. Megindul a hivatalos választási kampány. A listára került jelöltek után befizetett letétet a jelölő szervezetek visszakapják. A kellő számú jelölő karton hiány miatt kiesettekre befizetett letéteket a jelölő szervezet elbukta, és ez a pénz a kampánytámogatási keretbe kerül.

A kampányban biztosítani kell az állami kampány eszközök rendelkezésre bocsátását a jelölő szervezetek részére, a jelöltek száma szerint, de progresszíven a kevesebb jelöltek javára. A névsorokat tartalmazó választási listát a választók előtt nyitva álló állami intézményekben, de legalább az önkormányzati hivatalokban a kampány ideje alatt ki kell függeszteni. A jelölő szervezeteknek a jelöltjei száma szerinti pénzbeli kampánytámogatás jár, amivel a választás után elszámolni kötelesek. A kampányban a közmédia reklámok és vitaműsorok formájában arányos megjelenést köteles biztosítani a jelölő szervezeteknek. A plakátkampányban is a jelöltarányos megjelenést kell biztosítani.  A kampányolás etikai és gazdasági szabályait szigorú törvényi keretbe kell foglalni. A szavazás és szavazatszámlálás a már jól kialakult rendszer kibővítésével történhet. A külföldön tartózkodó szavazati jogú állampolgárok szavazhatnak személyesen a külföldi képviseleteken, levélben és a kampány időszak második felében működtetett elektronikus rendszerben. Az elektronikus előszavazást az itthon szavazók részére is elérhetővé kell tenni.

A szavazás lezárása után az elektronikus rendszer számolja a szavazók és az érvényes szavazatok számát, valamint külön-külön a jelölő szervezetekre leadott szavazatokat. Ezekhez hozzáadják az elektronikus elő szavazatokat, majd három nap múlva a kézzel megszámlált levélben leadott szavazatokat. Az összesítés után az érvényes szavazatok száma osztva a képviselői helyek számával kiadja az egy képviselőre jutó szavazatszámot. A jelölő szervezetek listáiról annyi jelölt biztosan mandátumot kap, ahányszor meg van az egy képviselőre jutó szavazatszám a jelölő szervezetre leadott szavazatok számában. Mivel valószínűleg így számolva nem lesz minden hely betöltve, további bejutók az egy képviselőre jutó szavazatszám csökkentésével számolhatók ki. A felsőházi tagságnál ugyanez a megoldás, azzal a kikötéssel, hogy a jelölő listán a neveket a szakmai tagozódás szerint váltakozva kell sorszámozni.

A szavazatszámlálás és az esetleges óvások lezajlása után összeül a képviselőház és a felsőház, és bizonyára hosszas egyeztetések után megválasztja tisztségviselőit. Az államfő hivatalból a legtöbb képviselői helyet szerzett jelölő szervezet első jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Ha esetleg két azonos erejű szervezet van, akkor a felsőház dönt többségi szavazással. Ha a megalakult kormány megkapta a képviselőház bizalmát, megkezdheti a kormányzást. Ha a kormányalakítási megbízást visszaadják, vagy a megalakult kormány nem kap bizalmat, akkor a képviselőház javasol valakit az államfőnek a képviselők, vagy a felsőházi tagok közül. Ha ez a kormányfőjelölt sem jár sikerrel, a képviselőház még egyszer javasolhat kormányfőjelöltet. Ha a harmadik jelölés is sikertelen, akkor mind a képviselők, mind a felsőházi tagok elvesztik mandátumukat és új választásokat kell kiírni. A már harmadszor megválasztott képviselők többet nem jelölhetők képviselőnek, és a többiek is elvesztettek egy 5 éves ciklust.

A megalakult és bizalmi szavazáson megerősített kormány kormányprogramot bocsát ki, ami a kormányt alkotó jelölő szervezetek választási programnyilatkozatain alapul. A kormány szerkezetét jó volna legalább fő vonalakban időtállóvá tenni az alkotmányban, hogy az egymást követő kormányok ne cincálhassák szét a profi államapparátust. Ez úgy nézne ki, hogy a miniszterelnöknek három helyettese lenne. A miniszterelnökséget, külügyminisztériumot, belügyminisztériumot, igazságügyi minisztériumot és a honvédelmi minisztériumot irányító minisztereket fogná össze a rendészeti és igazgatási miniszterelnök helyettes. Ő lenne a miniszterelnök általános helyettese is. A humán miniszterelnök helyetteshez tartoznának az egészségügyi, oktatásügyi, művelődésügyi és a sport és életmód ügyi miniszterek. A műszaki és gazdasági miniszterelnök helyettes felügyelné a pénzügy, fejlesztésügy, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint a természet és környezetvédelem minisztereit. Így a kormány 17 tagú lenne, amit csak 2/3-os törvénnyel lehetne megváltoztatni. Mivel előfordulhat, hogy a képviselőház összetétele sok kis jelölő szervezet képviselőiből áll, célszerű koalíciós frakció szövetségeket alkotniuk, és a nem szövetkező független képviselők is egy frakciót alkotnának, biztosítva ezáltal az egyenlő felszólalási lehetőségeket. A frakciók a kormány oldal és az ellenzék felállása szerint szerveződnének.

Mivel a választás tisztán listás, az országban 120 – 160 darab területi képviselői körzetet kell kialakítani plusz-mínusz 10%-os lakossági létszám tűrés betartásával. A megalakult képviselőházban a tisztséget nem viselő képviselők közül 120 – 160, egymás közötti egyeztetéssel körzetet választ úgy, hogy a körzetben legtöbb szavazatot szerzett jelölő szervezet képviselőit elsőbbség illeti meg. A kormányzás demokratikus gyakorlásának erősítése céljából minden évben egy napon (mondjuk május utolsó vasárnapján) országos választási napot kell tartani. Ezen a napon összevontan kell megtartani minden országos és helyi önkormányzati választást, ami egy év alatt összegyűlt. Kötelezően népszavazáson kell megerősíteni minden kétharmados törvényt és a 2000 mrdFt feletti állami beruházásokat.

Természetesen a fent vázoltak alapelvek, ezek kidolgozását elhivatott szakértőknek kell az alkotmányozás folyamatában kidolgozni. A cél az, hogy az országot irányító legfőbb testület tagjai a legkiválóbb polgárok közül kerüljenek ki, és az üzleti alapon működő, egyéni egzisztenciális és vagyoni érdekeket előtérbe helyező politikusokat felváltsák a nemzeti érdekeket önzetlenül szolgáló, szakmai hivatástudattal, széles körű tájékozottsággal, makulátlan tisztességgel, önálló véleménnyel rendelkező, a hatalomba nem bebetonozott képviselők. A szavazók előtt a jelölő szervezeteket képviselő jelöltjeik, mint politikus döntéshozók, és a felsőházi tagságra jelöltek, mint gyakorló szakemberek minősítik.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://egynagyonigazsagosvalasztasirendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr6214522386

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

joskapista27 2018.12.30. 23:29:20

Egy olyan rendszerben, ahol szakmai képesítéshez, tapasztalathoz, stb. van kötve bizonyos hivatalok betöltése előbb-utóbb meg fognak jelenni a "hiperdemokraták" (ismertebb néven populisták), akik szerint ez a népakarat megcsúfolása, az ostobák szavazataival megnyerik a választást, és tönkrevágják az országot a brutál korrupciójukkal, meg a hozzá nem értésükkel.

(Bizonyos szempontból ez történt az USA-ban, ahol eddig hallgatólagos konszenzus volt, hogy az elnök milyen korábbi tapasztalattal kell rendelkezzen (szenátor, kormányzó, kormánytag, esetleg tábornok), majd jött Trump, és elsöpörte az íratlan szabályokat.)

A másik dolog pedig a választási rendszered: én választási-rendszer-mániásnak tartom magam, és imádom olvasgatni különféle rendszerek leírását, előnyeit-hátrányait, de ezt ami leírtál nem sikerült. Fogalmam sincs, hogy mi ez a rendszer, ami a posztban volt, és ezt érdemes figyelembe venni. Egy olyan rendszerben ugyanis, ahol az átlagpolgárnak gőze sincs mi lesz a szavazatával, szintén a populisták malmára hajthatja a vizet ("Szavazz rám, mert akkor JÓ lesz. Ne gondolkodj, hogy kire szavazol ilyen-olyan hivataloknál, szavazz mindenhol a MENŐ PÁRT jelöltjére, az sokkal egyszerűbb.")

Balango 2018.12.30. 23:59:44

Gratulálok! Feltaláltad a tökéletesen kormányozhatatlan országot.

bandiras2 2018.12.31. 00:20:38

1: Legelőszöris külön kell választani az állampolgár és a szavazópolgár fogalmát. Ha ez sokk ként ér, akkor közlöm veled, hogy ebből a szempontból a 18 év alatti polgártársaink jelenleg is jogfosztottna számítanak.
Nyilvánvalóan át kell dolgozni a rendszert.
Szóval:
- egy darab szavazat jár annak az állampolgárnak, aki 4 év alatt legalább 36 hónapnyi adófizetést tud felmutatni.
- egy darab szavazati jog jár annak, aki kivezényelhető frontszolgálatra.

Aki hozzájárul az állam működtetéséhez, biztonságához, az demokratikusan beleugathat abba hogy mi történjen. Aki csak kivesz a fazékból, az kussol, és örül hogy kap. Nyugdíjasok? Amíg dolgozik, addig szavaz is, majd utána szavazati jog helyett nyugdíj jár neki.

Segélyezés: Az ÖSSZES segélyt meg kell szüntetni. Pont. Ezalól egyetlen kivételt képezzen a hadirokkant ellátás, kiterjesztve azon mentők, tűzoltók, és rendőrökre, mozdonyvezetőkre, akik szolgálatteljesítés közben nyomorodtak meg.

Ne 20 segíjes kormos meg 10 dolgozó szavazzon arról hogy mennyi legyen a munkanélküli ellátás, hanem be lehet takarodni a gyárakba! Mindenhol embert keresnek!

Ha valakinek problémája van valamely polgártársának nyomorával, akkor nem nekem van problémám, majd megoldja az akinek gondja van vele, de a pénztárcámból ki lehet szállni.
És ezzel meg is szabadultunk az adóterhek minimum felétől, és mindjárt nyugati jellegű fizetést kapunk, amiből adakozhatnak azok, akik úgy látják jónak.

felső határ nincs 2018.12.31. 01:24:00

2harmad nelkul nem lehet uj valasztasi rendszert csinalni, marpedig a fidesz ha akart volna ilyet mar megcsinalta volna

dhrbikes 2018.12.31. 02:09:39

És ezt mégis melyik mostani képviselő szavazná meg? :D Álmodozók...

Bkkzol 2018.12.31. 02:31:35

Csatlakozok az előttem szólóhoz. Feltaláltad a tökéletesen működésképtelen "kormányzást".
Sajnos a megélhetési politikusokat nem tudod kiszűrni. A világ minden részén így zajlik a "nagy demokráciákban" is. A legtöbbet tarhálók között osztogatják az usa nagyköveti posztjait. Az EU-s vezetők jutalmul kapnak pozíciókat pl. Juncker a milliárdos pénzmosásai révén kapott olyan pozíciót, hogy azt isiászosan is el tudja látni. Illetve EU-s "munkájuk után kapnak nagy bankoknál, befektetési cégeknél.... tanácsadói, felügyelőbizottsági tagságot. A korrupciót sokszor lobbi tevékenységnek mondják.
A pénzmosást, offshore cégeket pár hónap alatt meg lehetne szüntetni, de pont azok ülnek a törvényhozásban, törvényalkotásban akik ennek a legnagyobb haszonélvezői, illetve az "ő emberei".

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.12.31. 04:32:41

Olyan váéasztási rendszer nem létezik, melyben valaki 20 %-kal nyerni tud - rossz hír a ballibeknek.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.12.31. 04:39:02

Évente választás = biztos módszer, hogy ne lehessen kormányozni.

A tervezet többi része pedig semmi különös, ugyanaz mint a mostani rend, csak egyéni képviselők nélkül és plusz egy kamarával.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.12.31. 04:41:16

@bandiras2:

Ez egy működésképtelen ultraliberális rendszer lenne, gyakorlatilag szükségszerűen alakulna át katonai diktatúrává.

különvélemény 2018.12.31. 06:37:29

Populizmus 1:
"Az alsóház főállású képviselőkből áll, akik más választott tisztséget nem tölthetnek be, és gazdálkodó szervezetekben vállalható szerepükben is korlátozni kell őket. A parlamenti képviselői munka első sorban nem megélhetési foglalkozás, hanem a nemzetnek tett szolgálat"

Ez régen működött, amikor csak nemesek lehettek eséllyel képviselők, ma ki fogja fizetni, a lakást, a rezsit, a gyerekek iskoláztatását, stb.
Mert az még lehetséges, hogy az országot maga elé helyezi, de a gyermekei jövőjét nem fogja.
Tehát minimum ingyen kell neki biztosítani ezeket a javakat, vagy jön a korrupció.

Populizmus 2 + demagógia:
"Egy ilyen rendszerben a képviselők többnyire az őket parlamentbe juttató párt elkötelezettjei és többségükben megélhetési politikusok, vagy a hatalom birtoklásából tetemes hasznot húzó, vagyonosodó elit tagjai."
Semmilyen összefüggés nincs a kettő között, minden rendszerben előfordulnak ilyenek.

"A képviselők minden szavazata titkos. Döntésüket saját lelkiismeretük szerint kell meghozni. A titkosság megsértése büntetőjogi kategória kell, hogy legyen."
Tehát a helyi informatikus fogja irányítani az országot.

"A felsőház tagjának olyan személy jelölhető, aki betöltötte 35. életévét, és szakterületén szakmai, vagy közéleti elismertséget szerzett."
Tipikus "szakértői kormány" vízió, soha sehol nem sikerült még.

"Egy akár évszázados hagyománnyal rendelkező civil szervezet jelöltje sokkal elismertebb képviselő lehet egy választási kamupárt ismeretlen jelöltjénél."
Támadnak a zöldek és a szélsőbalos segélyszervezetek.

"és ki kell tölteni egy minden jelölő szervezet számára azonos kérdéseket tartalmazó programnyilatkozatot. Ez az okmány a jelölő szervezet hivatalos, a későbbiek során a választók részéről számon kérhető választási programja."
Ó bakker de szép. És ezt ki állítja össze?
Ha migránskérdés nem volt, mind pl 2014-ben, akkor ezzel a kérdéssel nem is lehet foglalkozni? Tehát az évszázados rendszer szerint, a határsértőkre tüzet nyitunk, papírok nélkül mindenkit kidobunk, stb?

A többi gyakorlatilag a működés képtelenséget garantálná.

"és a 2000 mrdFt feletti állami beruházásokat."
Ez csak és kizárólag atomerőmű építésnél fordulhat elő, tehát sikerült elárulnod magad, egy újabb sötétzöld, és/vagy reáltudományokban durván alulképzett emberkével van dolgunk, aki, bár ez ellen beszél, mégis hamis ideológiák alapján cselekedne.

MACISAJT1 2018.12.31. 06:40:15

Imádom az agyonvert ballibák állandó kreatív választási számolgatását ..Megunhatatlan..:P Hamarosan ott tartanak hogy a Fidesz tulajdonképpen elvesztette a választásokat:P

Mert egyfelől azt mindig valahogy kifelejtik hogy az egyéni mandátumok 91:15-os aránya amivel a Fidesz KDNP nyert mindenki ellen, az hány százalékos megoszlást is jelent? ( 86%-14% amúgy)
Bizony, kedves elvtársaknak elég lett volna megnyerniük ezeket az egyéni mandátumokat és akkor nemhogy fideszes kétharmad, de kormányváltás is lett volna.De nem ment nekik, persze. Ahogy korábban sem, bár 2010 óta kétségtelenül javultak ezen a téren:P
Ha így folytatják kb 2226-ban egyenlőek lehetnek...

Ami pedig a mostani 49%-ot illeti, idézném az 1994-es választások eredményét, mely nyomán létrejött akkor a "dicsőséges" mszp-szdsz kétharmad:

Szervezet Szavazatok száma Mandátumok száma Mandátumok aránya Parlamenti szerepe
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 1 689 081 31,27% 209 képviselő 54,15% kormánypárt
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 1 005 766 18,62% * 69 képviselő 17,62% kormánypárt

Na szóval hogy is volt? 1,6 millió listás szavazattal, a voksok 31 (!)%-val az mszp abszolút többséget szerzett és kapott a parlamentben ezért 53%-ot és lett kormánypárt.
Cimboráik, az szdsz pedig 1 millió listás szavazattal, a voksok 18%(!)-al pedig a parlamentben 28%-ot kaptak.
És így együtt összeállva , éppen 49%-al , a parlamentben lett 73%-os kétharmaduk.
A demokrácia legnagyobb dicsőségére, mert nem láttam még ballibát aki akkor vagy azóta ezen fennakadt volna.

Úgyhogy hagyjuk a púdert hogy a választási rendszer miatt nem lehetett leváltani Orbánékat.
Azért nem lehetett őket megverni/leváltani 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban( és még jó darabig ha ez így megy) mert az ellenzék nem kormányképes, mert úgy néz ki mint egy Dohány utcai lakodalmas kutya hányása, gárda mellényes heller ágnesek és simicskás zazriveczek, apró piroska veje és az mszmp hivatalos utódpártja...
Ilyenekre épeszű ember nem bízza az országot csak ha 1. elmebeteg 2. gyűlöli azt.

És egyáltalán nem bánom, ha emiatt egyesek emigrálnak/Dunába lövik magukat etc.
Legalább megtudják mi mit éreztünk a 2002-es werberi választási csalások , illetve a gyurcsanyizmus közben.

Ja és párás szemekkel emlékezünk , egy perces néma falalállással rytkó "tömör gyönyör" emília ettársnőre, szigeti péter és halmai gábor ettársakra az Országos Választási Bizottságban kifejtett tevékenységére...:P

LúzerMan 2018.12.31. 07:36:40

MACISAJT1:
Dolgozik benned a gyűlölet, rendesen.

Dzendör Sztadiz 2018.12.31. 07:43:06

Látszik, hogy a poszternek nulla tudása van egy ország üzemeltetéséről. Egy átgondolatlan, önellentmondásos, működésképtelen rendszert talált ki.

Dzendör Sztadiz 2018.12.31. 07:44:11

És de érdekes, egy kezdő blog első posztjával index címlapra lehet kerülni...

Göntér László 2018.12.31. 07:44:17

Az alábbiak egy másik megoldást kínálnak. Azt hiszem, hogy először azt kell tisztázni, hogy a megválasztott képviselők milyen érdeket képviselnek. Ilyen érdekek lehetnek: a választókerület érdeke, a megye érdeke, az ország érdeke, a nemzetközi szervezet érdeke, ha ehhez az ország csatlakozott.
ktkj.blog.hu/2011/09/25/a_demokratikus_kozhatalom_felepitese
ktkj.blog.hu/2011/09/26/merlegen_a_kepviselok_es_a_kepviseleti_intezmenyek

Jakab.gipsz 2018.12.31. 08:02:15

Nézzetek rá, a minden ajtót kinyitó ellenzéki címre "Egy nagyon igazságos választási rendszer".

Tehát és következtetés képen.

Az a jó, és az jó lesz majd a jövőben,( bármilyen zagyvaság), csak a demokratikus úton 2/3 többséggel megválasztott, keresztény demokrata kormány ne működhessen, zavartalanul. Ennyi.

Sir Galahad 2018.12.31. 08:04:47

Tisztán listás rendszert eleve nincs értelme létrehozni. Úgy nincs személyes kapcsolat a választók és a képviselők között. Én pont a pártlistát szüntetném meg.

MACISAJT1 2018.12.31. 08:24:02

Az un. rendszerváltás utáni választási eredmények:

1990 győzött Magyar Demokrata Fórum (MDF) 24,72%

1994 győzött MSZP 34%

1998 győzött Fidesz 30%

2002 győzött az MSZP (42%),

2006 győzött MSZP 43%

2010 győzött Fidesz 43,55%

2014 győzött Fidesz 43,5%

2018 győzött Fidesz 49 %
----

A fenti -listás- adatokból (is) világos hogy az un. rendszerváltás óta most, 2018-ban győzött a legnagyobb arányban a választás győztese, a későbbi kormány párt.
Az említett (pontos) választási adatokkal két tételt akartam illusztrálni:

- az un. rendszerváltás óta lezajlott 8(nyolc) országos választáson soha még egyetlen pártnak nem sikerült akkora arányban győznie a listás választásokon mint most a 49%-os Fidesznek ( egyéniben is a Fidesz vezet , a 2010,2014,illetve 2018-as eredményeivel).

-az Európai Unió 28 tagországában soha egyetlen országban sem fordult elő ilyen mértékű választási tömegtámogatottság mint a Fideszé, még az élet-halál ura Macron is Franciaországban az első fordulót csak a szavazatok 32,3%-át kapta.
Németországban Angela Merkel CDU/CSU pártszövetsége kapta a legtöbb szavazatot a voksok 33 százalékát.
Ausztriában a választás győztese az Osztrák Néppárt (ÖVP) amely a szavazatok 31,6 százalékát szerezte meg.

És akkor ez bukna meg, azért mert a demokratikus választásokon agyonvert pártok aktivistái, néhány száz büdöslábú kimegy rendőröket dobálni a Parlamentnél?
Ez komoly?

Ad Dio 2018.12.31. 08:37:01

A demokráciának a közvetlenség irányába kell elmozdulnia.

mindbender2 2018.12.31. 08:41:25

@Balango: "Gratulálok! Feltaláltad a tökéletesen kormányozhatatlan országot."

Ez a cél. Az ilyeneket tökéletesen lehet irányítani külföldről. Ott minden van csak kormányzás nincs.

szepipiktor 2018.12.31. 08:49:48

KIcsit azt érzem, hogy a szerzőnek "savanyú a szőlő"...
Nem kell semmiféle változtatás, talán a töredékszavazatok elosztását kellene elfejteni, de kitalálni dolgokat csak mert azok, akiket szeretünk, nem tudnak hatalomra kerülni, értelmetlen.
És az érvrendszer is marhaság:
- hogy képzeli a szerző, hogy valaki politikusnak áll úgy, hogy nem abból él? Csak a mesékben szokás, hogy az utca szegénye kerül a hatalomba. Eleve ismertség kell, hiszen a mai noname embereket a kritizált ideológiai elvek, illetve a másik oldal gyűlölete juttatja a politikában, és a rájuk szavazók ELVÁRJÁK, hogy a bejutottak pártutasítás szerint dolgozzanak!
- hogy képzeli a szerző, hogy azok, akik magasan képzettek, sikeresek a civil életben, feladjanak mindent a poliotizálásért? Aki megtenné, na az a megélhetési politikus, azaz nem munkával akar sokat keresni, kiváltságokat kapni, hanem a politikából.
- a "nép emberei" eleve nem jók, hiszen egy átlag dolgozó (tanár, mérnök stb.) a civil életben átlagos életet kap csak (ma már azt sem), így bekerülve a kondér mellé garantált az elkurvulása!!! Ezért szokás a fejlett országokban, hogy eleve tehetősek kezdenek politizálni, ők már nem abból akarnak meggazdagodni, de még ők is a saját területeik érdekében poltizálnak, hiszen azért jutottak a hatalomba!
.
Szóval nem ez a gond, kedves poszter!
A gond egyrészt az alacsony részvétel, a társadalom 1/3-nak a érdektelensége. Fel kellene tornászni 70-75%-ra a választási kedvet.
Ehhez meg olyan politikai mozgalom, párt kell, ami a hazai társadalom érdekében politizál, a hazai alapokat, történelmet, hagyományokat, kultúrát tiszteli és akár meg is védi.
Ilyen párt ma nincs, ehhez ma még mindig a fidesz áll a legközelebb és a kádári kor már kifejlesztette az emberek nagy részében - főleg vidéken - a túlélési szokásokat, hogy együtt ékjenek egy diktatúrával.
Az ellenzék ma nem a magyar érdekeket képviseli, a baloldal eleve feketeseggű a többségnek a közelmúlt miatt, a jobbik a náci ideológiájával csak egy fix kisebbséget talál meg, míg a neoliberális mozgalmak nem csak nálunk kezdenek ellenséggé válni, hanem minden fejlett országban kezd kinyilni az emberek szeme, Trump hatalomra kerülése példa erre. Még egyszer nem fog "lenin" hatalomra kerülni a világon.
.
Szóval majd, ha lesz egy tisztességes jobbközép polgári keresztényalapú párt hazánkban, akkor lesz valódi érdekképviselet is, hiszen annak a mostaniaknál jóval nagyobb támogatottsága lesz. De ez ma nem érdeke sem a pénzvilágnak, sem a megélhetési marketingpolitikának.
Egy másik pici esély a fideszen belüli "forradalom" lenne, a csúti és szabadcsapatának az elzavarása és a fidesz visszarakása a korábbi néppártos vonalra. Akkor az 1/3 passzív halmaz nagy része, a jobbik nagy része is odaszavazna és valódi többsége lehetne a fidesznek. De ennek sincs 1%-nál több esélye.
.
Szóval a realitásokat adminisztratív eszközkkel átírni, ahogy a poszter szeretné, csupán a diktátort változtatná meg. A baloldal hasonlóan társadalomellenes lenne, a neoliberálisok meg még nemzetellenesek is.

szepipiktor 2018.12.31. 08:53:18

@Sir Galahad: A pártlista elve baromság.
Látható, hogy ott, ahol volt helyi egyéni jelölt és a emberek támogatták is, a listán közben a hatalmat támogatták, hiszen a pénz akkor érkezhet csak.
Tehát a hatalom akkor is megmarad, ha tisztességes egyéni jelöltek is bejuthatnak.
Én az egyéni jelölteket tartom jónak kizárólag, és visszaállítanám a visszahívhatóságot.

szepipiktor 2018.12.31. 08:58:38

Eszembe jutott a poszter álmai miatt egy régi könyv, de sajnos nem tudom a címét...
Abban olyan társadalom volt, ahol a vezető kezére feltettek egy karkötőt.
A karkötőben egy automata méreginjekciós készülék volt.
Minden szavazásra jogosult állampolgár meg rendelkezett egy apró adókészülékkel, amin volt egy elutasító gomb.
Ha adott ideig, talán három hónap, az emberek 60% bekapcsolta a gombot, akkor a vezető kezén lévő eszköz elvégezte a többség akaratát.
A vezetőnek tehát kötelező volt a társadalom egésze érdekében vezetni az országot, hogy az elégedettlenek száma ne érje el a 60%-ot és a károkozás ne legyen hosszútávú.
.
Na ezt kellen inkább bevezetni!
Lenne az orbán, a gyujcsány, az mszp-s, az lmp-s, a jobbikos, a momentumos vezető(k) kezén ilyen és ha kamuznak, hazudnak, nyomhatnánk a gombot.
Ma sok halottunk lenne, hiszen a passzívok 1/3-a elég mindkét oldalnak a 60%-hoz...

szepipiktor 2018.12.31. 09:04:42

@Dzendör Sztadiz:
Mert ő nem blogger!
Ma az index blog.hu-ján már eleve a rendelt vagy a munaktáérsak írásai jelennek meg, mint "magánvélemény".
Régen legalább a címlapon jelentek meg a totaw-s, bedés, szilys írások blogszerűen, ma ezeket beszervezték a blog.hu-ra. A sok politikai téma mind belső ember vagy fix külső szerző, az alamablog is belsős és így tovább.
Ez a igazi "demokratikus" fórum.
De mit keres a blog.hu-n a sok párt írás? Mit keresnek itt a kamu-civilek (TASZ, Amnesty, Helsinki stb.) propagandacikkei? Vagy a régi újságírók "magán" történetei. És rendre csak balos vagy neoliberális tollakból. Más véleményt nem olvashatsz, hiszen sajtószabadságot hirdet az index.
És ma már meghatározó számú ezek közül a nem kommentelhető kinyilatkoztatás, propaganda vagy a cenzúrázott anyag.

Harry Hole 2018.12.31. 09:29:16

Ezt meg kell csinálni!!!
Lesz kb négy év káosz.....és utána újra jön a Fidesz 12 évre. Szuper!!
Csináljuk meg!

midnightcoder2 2018.12.31. 09:41:36

"A felsőház tagjai félállású munkakörben, szakmájuk gyakorlása mellett látják el feladataikat. "

Ergo vagy a korrupcióból élnek, vagy milliomosok, vagy nincs a döntések előkészítésére fordítható idejük, mert azt a szakmájuk gyakorlása viszi el. Remek.

"A felsőház tagjának olyan személy jelölhető, aki betöltötte 35. életévét, és szakterületén szakmai, vagy közéleti elismertséget szerzett."

A jelölt az egyik oldalról nézve nyilván a szakma elismert mestere lesz, a másikról nézve pedig akasztani való kókler. Ez persze szépen megosztja az adott szakmát, és újabb törésvonalakat generál az amúgy sem annyira egységességéről elhíresült országunkban.

"A képviselők minden szavazata titkos. Döntésüket saját lelkiismeretük szerint kell meghozni. A titkosság megsértése büntetőjogi kategória kell, hogy legyen."
Innentől kezdve a képviselők minden aggodalom nélkül játszhatnák a szavazógép szerepét, és felelősségvállalás nélkül megszavazhatnának _bármit_.

John Nethem 2018.12.31. 09:50:12

Ebből és a hozzászólásokból is látszik, hogy a JÓSZÁNDÉK csak önmagában nem kormányzóképes....

legyetek 2018.12.31. 09:50:24

Én ennél a naiv ötletecskénél sokkal sokkal jobbat tudok. Bármely új ELVVEL azonban az a baj, hogy demokratikus úton nem bevezethető, mert a jelenlegi képviselők a jelenlegi választási rendszer fenntartásában érdekeltek. Úgy a kormánypárti, mint az ellenzéki oldalon.

Az alapvető problémát én két dologban látom:
1. Pártlista
2. A képviselő nem hívható vissza (+ a mentességi jog újraértelmezése is szükséges lenne.)

John Nethem 2018.12.31. 09:51:29

@midnightcoder2:

Úgy bizony.
Mert az illető akár lehet egy jó és kiművelt tanár az egyetemen, viszont miniszternek csapnivaló....

putris72 2018.12.31. 10:11:22

Szerintem olyan választási rendszer kellene,ahol mindegy ki nyerne ,akkor is a balib oldal alakítana kormányt! Természetesen akkor bármekkora megmozdulás is lenne,hogy ez nem igazságos,csak a csőcselék tüntetne!Nyilvánvalóan akkor tényleg törvénytelen lenne,hogy a Magyar Televízióban randalíroznának a képviselők! Az igazság az,hogy én és szerintem az ország többsége is 2002-ben is a Fideszre fog szavazni,mert most minden jobb! Valamit nem látom alternatívának az amit 98 óta minden fórumon tol a a balib média.Az,hogy fasizmus,nácizmus,diktatúra,xenofóbia,homofóbia van itthon,és természetesen mindenről a Fidesz tehet! Miközben a balib kormányzások alatt voltak a roma gyilkosságok,és akkor masírozott a Magyar Gárda.Akkor fenyegetőztek robbantásos merényletekkel a választások előtt! És bizony az Uniós segítséggel simán elcsalták a választásokat.Hiszen olyan dolgokat nem tartottak be amiket 2004 óta meg kellet volna csinálni,és be kellet volna tartani! A költőégvetést 4 honaponta átírták,és elküldtek az Uniónak is,és bár mindig az a visszajelzés jött,hogy nem valós,és ne akarják őket átverni,és tegyék bele PPP programban szereplő tételeket,és azokat amiket még kihagytak,mégsem lett semmi!Nem zavarta az Uniót az sem,hogy mindenhová a saját embereiket ültették,és a média egyensúly abszolút nem létezett,mert nem nagyon volt kimutatható jobboldali média! Mégis sikerült csődbe vinni az országot! Szoval tényleg kellene egy igazságos választási rendszer ahol z eredménytől független mindig balib kormány alakulna!Mindenki boldog lenne a fejlett demokratikus Iszlám nyugaton!

DFK 2018.12.31. 10:23:56

Valahogy olyan szaga van a posztnak, hogya n lebetne megcsinálni azt, ha nem a baloldal nyer, akkor.is ők kormányozzanak.

kávé53 2018.12.31. 10:28:54

abszolut rossz, pártkatonásdi-rendszer lenne. Viszont nem kell feltalálni a spanyolviaszt, hanem a német típusú kancellári rendszer helyett átvenni VÉGRE az angolszász rendszert - kétkamanarás, alsó és felsőházi parlamenttel. A Felsőházban foglalnának helyet a nemzetiségeink és a civilek (kb. 60ezer szervezet) delegáltjai. Ezek nem választott képviselők, a helyek a delegáló szervezetek szerzett jogai, vagyis "öröklödnek" és az itteni képviselők automatikusan lemondanak szavzati jogukról az alsóházi választásokat illetően. Nyilván véges számú helyről van szó a Felsőházban, ezek elosztása a delegáló szervezetek egyetértése mellett tötrténhet (pl. nemzetiségenként 1-1, stb.).Ők jelentenék az első alkotmányossági kontrollt a törvényhozásban - egyetértési és vétójoggal. Az államfői kontroll csak a második szint lenne. Az alsóházban NULLA pártkatonásdi, vagyis csak egyéni képviselői helyek vannak - aki egyéni körzetben 51%-kal nyer, bekerül. "Fegyencek, őrültek és a Felsőház tagjai nem szavazhatnak" ahogy a "Csengetett M'lord"-ban is elhangzik. Az alsóházi választás eredményeképpen a kormány-alakítást az együtt minimum 51%-ot elérő képviselők pártjai adják és ők választják a miniszterelnőköt is.. A két választás között legyen az egyéni képviselő VISSZAHÍVHATÓ - pl. a körzetében a választáskor leszavazott összes állampolgár (x db szavazat) 51 százaléka egyező akaratával és aláírásával (0,51x), a parlamenti ciklus bármelyik napján - ekkor új egyéni körzeti választást kell kiírni az (új) választási törvény alapján, automatikusan. Ez -persze- akár a kormány(koalíció) meggyengüléséhez, bizalmatlansági szavazás kezdeményezéséhez, stb. vezethet, de annyi baj legyen. TUDOM, ezt most fideszbarátnak tűnő rendszer lenne, de mivel egyéni körzetben BÁRKI nyerjet, én nem tartom annak, szemben a mostani listás helyezkedéssel és visszahívhatatlansággal. És az sem érv, hogy a törpepártoknak így nem lenne képviseletük. Ez sem igaz, nálunk pl. egy törpepárti képviselő ül most is a Parlamentben. Ezenkívúl én jobbnak tartom az alsóházi törpepártok helyett a civilek képviseletét és kontrollját a Felsőházban.

Behajtó70 2018.12.31. 10:33:02

A NER-T csak azok szidják, ássák, akiknek semmi közük az országhoz, a Magyarsághoz. Ez olyan nemzeti minimum, amit nem-elfogadni színtiszta ostobaság, nemzetvesztés. A NER után - ha lesz iolyan, hogy “után” - akkor forradalom lesz, rövid de hatékony, utána pedig a NER2.0, ahol már leginkább csak a részletekről kell szavazni, a normális alapokban az ittmaradottak egyetértenek: országvédelem, nemzetvédelem, a magyarság megőrzése, keresztény alapok - de minimum ennek védelme, azaz nem kötelező templomba járni, se kerszténynek lenni, de a jelenlegi kultúra (ahohyan ma élünk, szabadon, miniszoknyában, bikiniben, bulizva, nagyokat kajálva, vidáman) töretlen megőrzése a legfontosabb. Emellett a család becsülete, a munka becsülete, nincs semmifelé segílyke meg ingyenpénz, mert az irritálja a dolgozó milliókat és csak feszültséget gerjeszt.

Aki a fenti alapokkal egyetért, és börtön-fenyegetettség mellett is vállalja annak betartását, azok közül lehet pártokat csinálni, szavazni, demokratát játszani.

Orbán veje 2018.12.31. 10:42:25

A ner a kádári diktatúra orbáni formája. Küzdelem ellene, és a bűnösök felelősségrevonása a magyarság becsületbeli ügye. Aki mást mond szembeköpi a magyarok ezeréves történelmét, s egy hitvány diktatúra ócska kollaboránsa.
A ner a magyar történelem legsötétebb lapjaira fog kerülni. A nyilasok és a kommunisták mellé.

Emmett Brown 2018.12.31. 10:47:09

@maxval balcán bircaman: a jelen magyar rendszerben 20%kal lehet parlamenti többséget szerezni.

kávé53 2018.12.31. 10:53:05

@DFK: ezért is jelenhetett meg a 'független', 'objektív', 'tárgyilagos', stb. Indexben.

KUHULIN 2018.12.31. 10:54:15

Szerintem meg legyen királyság! Angliában is tök jól működik, nem véletlenül mennek oda a fiataljaink!!444!!! :D

kávé53 2018.12.31. 10:56:30

@legyetek: kérem, olvassa el, amit írtam - pont erről.

moloy 2018.12.31. 11:05:51

@szepipiktor: CSAK egy probléma van a tisztán egyéni képviselőkből álló parlamenttel: választóik elvárnák tőlük - mint, most is - hogy az ő, helyi ügyüket képviseljék...
Én inkább az elnöki, egyszemélyes rendszerben sikerében hiszek. (Talán azért, mert a mostani is - bár erős korlátokkal - ezt igazolja.)

legyetek 2018.12.31. 11:06:42

@Emmett Brown: Feltéve, ha senki nem kap 21 %-ot, és az egyéni kerületekben NAGYON sok az induló.
Viszont ebben az esetben is az alakít (koalíciós)kormányt, aki a LEGTÖBB szavazatot kapta. Ezért mondjuk azt, hogy a magyar választási rendszer DEMOKRATIKUS választási rendszer. Ha a 2018-as eredmények alapján pl az LMT alakított volna kormányt, akkor azt mondanánk, hogy a magyar választási rendszer ANTIdemokratikus, vagy szélsőségesen torz.

A fidesz valójában nem 50 %-ot kapott, hanem összesítve és súlyozva az egyéni körzetekkel, valahol 70% környékén. Az remélem senkinek nem jut eszébe, hogy az egyéni körzetekből a kevesebb szavazatot kapott jelöltet kéne Parlamentbe juttatni. Így is kicsit érthetetlen, hogy a képviselői helyet nem eredményező EGYÉNI szavazatok, mit keresnek a LISTÁS kompenzációban (kompenzáció nélkül az ellenzék veresége még súlyosabb lett volna.)

John Nethem 2018.12.31. 11:12:41

@legyetek:

És már többször leírták:

Olaszországba átültetve a mostani magyar választás eredményeit ( ahol CSAK egyéni van, és az egyéniben győztes ember pártja kap egy szavazatot a listáson automatikusan) 80 %-os lenne a Fidesz győzelme.
Angliában is csak egyéni jelöltek vannak ( nincs listán besunnyogás, mint nálunk, mivel nem húzható le senki a listáról) , ott 87 %-os lett volna a Fidesz győzelem....

legyetek 2018.12.31. 11:13:56

@kávé53: Igen, kb. Én ugyan az angolszász rendszernél dinamikusabb képviseletet dolgoztam ki, de
néhány kulcselemben azonos azzal.

minden jót! l.

Brix 2018.12.31. 11:15:25

A nagyon igazságos választási rendszer az lenne, ha a parlament összetétele minél jobban leképezné a választópolgárok egyes politikai pártokra/tömbökre leadott szavazati arányait, hiszen így lehet a társadalomban jelenlévő különböző érdekeket a legjobban képviselni. Ez mindenképpen egy arányos , vagy arányosabb választási rendszerben képzelhető el. A jelenleg regnáló hatalom azonban nem a pártok egyenlő versenyén és váltógazdálkodásán alapuló , plurális demokrácia megerősítését, tűzte ki célul, hanem saját hatalmuk bebetonozását. A második forduló eltörlése- ahol a másodlagos preferenciák érvényesülni tudnak és össze lehet fogni a legerősebb ellen- , a "győzteskompenzáció" , az összefogó pártoknak állított minimum küszöb, mind a többségi elvű választási rendszer felé tolták a rendszer, az arányos helyett...Egy fiatal, 29 éves demokráciában az lenne a kedvezőbb, ha egy kiegyensúlyozott pártrendszer jönne létre: egymással egyenlő feltételek szerint versenyben versengő, új politikai alternatívák, a VALÓS hatalomváltás esélyével....Magyarországon, viszont, az elmúlt időszakban létrejött egy eltorzult politikai rendszer: kvázi egypártrendszer ... Egy párt- és a köré csoportosuló elit- teljesen leuralta az országot, gazdasági hatalmával , a média manipulálásával és a jogállami intézményrendszer kiüresítésével... A ha egyszer képesek leszünk kivergődni ebből az autoriter , egypárti rendszerből , akkor a legfontosabb feladat az lesz, hogy az alkotmányban is megerősítsük a kizárólagos hatalomra törekvők elleni garanciákat... Az arányos(abb) választási rendszer kialakítása is fontos szerepet kaphat ebben...
Ne feledjük , a demokráciák sérülékeny képződmények, különösen ott, ahol gyengék a társadalmi alapok...A Hitler-Hugenberg koalíció is a szavazatok 52,5 %-át kapta meg, ami elvileg egy óriási társadalmi felhatalmazás...
A plurális demokrácia alapjait Magyarországon szinte teljesen átalakították , a pártok egyenlő feltételekkel folytatott versenye és váltógazdálkodása helyett , egypárti ,autoriter társadalmi rendszerré alakultunk...Orbán illiberális demokráciának deklarálta az általa létrehozott rendszert, amire hasonló példa nincs az Európai Unióban. Lengyelország helyzete egész más, hiszen ott megmaradt a hatalomváltás reális esélye, és a kormányzópárt a helyi társadalmat/önkormányzatokat , a gazdaságot sem tudta totálisan leuralni....Nem véletlen , hogy nálunk 4x nagyobb Lengyelország fele annyi kritikát sem a "liberális világsajtóban " ( pedig elviekben hasonló jobboldali , antimigráns kormány van...)
"Szabad "választásokon, a hatalomváltás reális esélye Magyarországon már nincs meg, éppen ezért Magyarország már nem tekinthető demokráciának, szemben pl. Lengyelországgal, ahol megmaradt a hatalomváltás esélye...

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 11:16:40

Mindeközben raszputyin kiverte a faszát a vörös téren:
index.hu/mindekozben/poszt/2018/12/30/putyin_hoki/
Orbánc mikor fog mondjuk mangalicán vágtatva hátrafele íjazni a kossuth téren?

moloy 2018.12.31. 11:21:36

@legyetek: Ismereteim szerint NEM az egyéni jelöltre leadott szavazatok adják a kompenzációt, hanem a pártlistán leadott "nem nyert"-ek.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 11:27:25

@Brix: Orbánc egy fasiszta diktátor. Demokratikus választáson legyőzni lehetetlen. Ezért nem is kéne részt vennie az ellenzéknek a fidesz által saját magára írt és a médiáiban megmanipulált(lehet még a szavazatszámláló számítógépes rendszert is megmanipulált) szavazásokon. Már ezt mondom 2013 óta, mióta megpuccsolták a választási törvényt. Bojkottálni kell mindent. Meddig asszisztálnak még ehhez az aljas, tetű rendszerhez?

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 11:27:26

@Brix: Orbánc egy fasiszta diktátor. Demokratikus választáson legyőzni lehetetlen. Ezért nem is kéne részt vennie az ellenzéknek a fidesz által saját magára írt és a médiáiban megmanipulált(lehet még a szavazatszámláló számítógépes rendszert is megmanipulált) szavazásokon. Már ezt mondom 2013 óta, mióta megpuccsolták a választási törvényt. Bojkottálni kell mindent. Meddig asszisztálnak még ehhez az aljas, tetű rendszerhez?

moloy 2018.12.31. 11:28:19

@Brix: Ha azon aggódsz, hogy NINCS váltópárt (mert...), megnyugtatlak, VAN megoldás.
(Valaki mondta, hogy hallotta valakitől, akinek a rokona ismeri azt az illetőt, aki megesküszik, hogy a Fidesz már dolgozik a párt kettéosztásán, ezen óhaj/cél elérése érdekében.)

John Nethem 2018.12.31. 11:29:20

@moloy:

Éppen ennek ellentéte a CSAK LISTÁS ( amit az emberek egy jelentős része preferál) meg éppen oda vezet, hogy egy nyíregyházi vajon milyen érvekkel is képviselné egy szombathelyi érdekeiit ???, csak mert éppen a listáról egy nyíregyházi került be a parlamentbe az adott párttól....
Nyilván ez a mai formában is előfordul, hiszen számos párt csak így jutott mandátumhoz.... De ez is mutatja a rendszer demokratikusságát. Hiszen még azok is, akik egyéniben bármennyi szavazatot kaptak de nem nyertek, azokkal a szavazatokkal a listásról bejutnak embereik.....
Amit a mai ellenzék ---- de nyilván csak ELLENZÉKI szerepből --- elvet és támad, az a győzteskompenzáció. De közben elfelejti, hogy NEM csak a Fidesz kapott a győzteskompenzációból, hanem mindazok a pártok, akik egyéniben nyertek !
Az pedig nem a Fidesz hibája, ha az 1. és a 2. hely közötti különbség kicsi volt..
Ha kicsi volt, ott kicsi volt a győzteskompenzáció, viszont a 2. helyezettnek a kompenzációjába a szavazatok mind beszámítódtak. Így történhetett meg, hogy a JOBBIKnak majdnem több volt a kompenzációs ( egyéniből vitt NEM győztes szavazatok) száma, mint a listásra kapottak....... Ennek következtében 3-4 további mandátum járt neki....

Hát ennyit a mai rendszerről, amiről kígyót-békát hordanak össze...
Pedig csak annyit kellett volna tenni az ellenzéknek: hogy IDŐBEN összefog, és HITELES , REÁLIS PROGRAMMAL rendelkező embereket indít.....

John Nethem 2018.12.31. 11:30:10

@GIeccsertetű:

Nevedhez hűen gyakorlatilag ótvarságokat hordtál össze. De azt sikerült teljesítened..

csakegyvalaszto 2018.12.31. 11:44:38

@Brix: "A második forduló eltörlése- ahol a másodlagos preferenciák érvényesülni tudnak és össze lehet fogni a legerősebb ellen- , a "győzteskompenzáció" , az összefogó pártoknak állított minimum küszöb, mind a többségi elvű választási rendszer felé tolták a rendszer, az arányos helyett..."

Itt fogalmaztad meg a lényeget, ezeken a pontokon kell változtatni egy igazságosabb választási rendszer érdekében. Emellett olyan szabályozás is szükséges, hogy kamupártok ne tudjanak 4 évente megpattanni sokszázmillió közpénzzel. Kérdés hogy milyen eszközzel lehet rákényszeríteni a kormányt, hogy számolja fel az esélyegyenlőtlenséget a választások során...

Talán inkább nem minősíteném a poszter rendszerét, így értékelve a munkáját amit ennek a rendszernek a kitalálására fordított...

moloy 2018.12.31. 11:57:10

@John Nethem: EZ az elvi problémám: Az ORSZÁGgyűlés NE a nyíregyházi/szombathelyi ügyekkel foglalkozzon, hanem az ORSZÁG ügyeivel.
(Légyen ez akár Szombathelyhez, vagy Nyíregyházához köthető!)

orbántrollirtó 2018.12.31. 12:08:06

@John Nethem:

Takarodj innen te fizetett mocskos orbántroll. Menj az origóra, ne szennyezd itt a szabad sajtót az orbánista hazugságaiddal.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 12:08:27

@GIeccsertetű: A választások bojkottjával lehet ugyanis ezt a gennyes rendszert illegitimalizálni. Minél kevesebb ugyanis egy választáson a résztvevők száma, annál kisebb a megalakuló parlament legitimitása. Akkor egyértelműen látszana, hogy a fideszpatkányokat csak a nemzet egyharmada támogatja. Amúgyis ezt a rendszert a parlamentben már nem lehet megbuktatni, ki kell menni az utcára.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 12:16:14

@orbántrollirtó: Az origon a diktatúra betiltotta a kommentelést. Ahogy mindenhol be fogja. Csak idő kérdése, mikor fognak annyira befosni a sikkasztásaik miatti felelősségrevonástól, hogy mindent korlátozzanak. Szép lassan halad orbanisztán afelé.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 12:16:15

@orbántrollirtó: Az origon a diktatúra betiltotta a kommentelést. Ahogy mindenhol be fogja. Csak idő kérdése, mikor fognak annyira befosni a sikkasztásaik miatti felelősségrevonástól, hogy mindent korlátozzanak. Szép lassan halad orbanisztán afelé.

Hungarian Geographic · https://www.facebook.com/hungarian.geographic 2018.12.31. 12:18:54

Ezt a kétkamarás parlamentet közel egyéve levezettem, ugyanis nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra van szükségünk - akit érdemben érdekel annak kötelező elolvasni.
Aki ajvékolni jár fórumozni, meg veszekedni, meg fenntartani a 70-30-at az a büdös proli meg nehogy a blogom közelébe jöjjön: hungariangeographic.blog.hu/2018/03/01/nem_kormany_hanem_rendszervaltasra_van_szuksege_magyarorszagnak

csárlszbrunzol 2018.12.31. 12:24:14

@szepipiktor: Egy ilyen populista környzetben senki nem vállalná el a posztot, mert ez egyenló volna az öngyilkossággal. Gondolj bele, milyen irracionális elvárásai vannak az átlag szavazónak:
- szedjen be kevesebbet az állam (jó, a gazdagoktól szedhet be, akár még sokat is, az nem baj)
- oldjon meg minden problémát az állam
és mindezeket egyszerre, természetesen.

nyisztor 2018.12.31. 12:25:53

Amig a vàlasztásokat a bizonytalanok, magyarul az érdektelenek, hozzánemértök, megvàsàrhatolhatók döntik el, ez az álvita a rendszerrôl szarpasszirozàs, nem több. Majd ha a vàlasztópolgàrság rang lesz na majd akkor lesz értelme. Athénban kétezer éve még ment a dolog.

Sir Galahad 2018.12.31. 12:29:58

@szepipiktor: Teljesen egyetértünk, de fontosnak tartanám a visszahívhstóság részletes szabályozását.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 12:36:15

@GIeccsertetű:
Abban egyet értünk, hogy a parlamentben nem lehet megbuktatni a rendszert, de a választásokat nem bojkottálnám.

Amit viszont tennék (és azzal, hogy az ellenzéki pártok újabban közösen állnak ki célokért, így már lehetséges is) demokratikus eszközökkel rákényszerítem a hatalmat az önkontrollra és demokratikus változtatásokra. Ha abból indulunk ki, hogy a nép kb fele az áprilisi választásokon az ellenzéki pártokra szavazott, és hogy a fidesz bázisának nem elhanyagolható része csak azért húzza az X-et a fidesz mellé, mert nem lát alternatívát a túloldalon, akkor elmondható, hogy a társadalom támogatása nem a kormánypárt mellett van. A képviselőknek nem azt kell kitalálják, hogy miként döntik meg a mostani kormányt, hanem hogyan kényszerítsék a nép segítségével önkontrollra. És amíg egy népszavazás még mindig kényszerítő hatású, addig erre van is esélyük. Ha tényleges társadalmi igényekről kezdeményeznek népszavazást, és azt elkaszálja a NVB, akkor lehet oda tüntetést szervezni, és addig feszegetni a rendszer gyenge pontjait, amíg azok nem engednek. Rengeteget kell dolgozni és kreatívan kell tenni azért, hogy megtalálják a rendszer gyenge pontjait, el kell felejteni, hogy a parlamentben változást lehet hozni. Ha egy kormány folyamatosan a nép akarata ellenében kormányoz, akkor egyenlőtlen választási rendszer ide-O1G népszerűsége oda, megnézheti a következő választás eredményeit.

Mozgósítás: Két gondolatom van a mostani tüntetésekhez, alapvetően rossznak látom azt a struktúrát, hogy képviselők a pártjuk mellett is kampányolva szólalnak fel a tüntetéseken, egyáltalán miért szólalnak fel? Mindenki lépjen egyet hátra és hagyja a szakszervezeteket és a civileket, mozgalmakat felszólalni. Ettől függetlenül egy összellenzéki vezetőt delegálniuk kell az összefogásuk élére, aki képveseli az álláspontjukat a megváltozott helyzetben a nép előtt (ő akár felszólalva a tüntetéseken). Ha ez a személy tisztességes és korrekt, támogatható politikus, akkor az nagyon jót tenne az ellenállásnak.
Legfontosabb: Ne abból álljanak ki a tüntetési oldalon, hogy hányan is vannak. Nagyon sok ember egyet ért az ellenállással és a sztrájkkal úgy, hogy nem megy el tüntetni, mert a családja megélhetését veszélyeztetné. Már többször bebizonyította a kormány, hogy bosszúálló, és képes a kritikus hangokkal szemben karaktergyilkossággal, megélhetés ellehetetlenítéssel fellépni. Ha egyszer sikerül utcára kivinni egy kritikus tömeget, akkor sokan fogják vállalni magukat, hogy szimpatizálnak a törekvéssel, de ha nem, akkor csendben egyetértenek, aláírják a népszavazási kezdeményezéseket, de hivatalosan nem vállalják fel hogy egyetértenek az ellenállással, mert pl kirúgják őket a munkahelyükről.

John Nethem 2018.12.31. 12:37:16

@moloy:

Nyilván egyetértek veled.
De az ORSZÁG ügye a SOK kicsi ügy együttesen. A vasi 240 kistelepülés ügye meg a Debrecen ügye is.... más-más problémákkal...

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.12.31. 12:37:53

@Emmett Brown:

Elméletileg 5 %-kal is lehet. Indul 21 párt, az egyik kap 5 %-ot, a többi egyenként 4,75 %-ot, így csak 1 párt jut be listán. Aztén az egyike körzetek felét kell csak megnyernie ugyanennek a pártnak, s meg is van az 50+ %.

John Nethem 2018.12.31. 12:40:43

@GIeccsertetű:

És aztán ???

Talán a csökött agyúaknak addig megfelelő, hogy ROMBOLJUNK szét mindent...
Ja, hogy utána mi jön ??
Arra nem gondolt még senki....
Mert hogy TUDD: LEROMBOLNI a legkönnyebb bármit is.

MEGTARTANI, FÖNNTARTANI és FEJLESZTENI, na az a kihívás...
De ehhez még NEM adott a mai ellenzék SEMMIFÉLE programot !

Mert amit láttam az "összefogásukból", az abban merült ki, hogy melyik törpepárt is adja a miniszterelnököt....

legyetek 2018.12.31. 12:42:15

@moloy: Érdekes megközelítés annak ismeretében, hogy pártlistán nincs olyan, hogy nem nyert. Összekeveri a kompenzációt be nem jutott pártok elveszett szavazataival.

John Nethem 2018.12.31. 12:45:03

@Hungarian Geographic:

Teljesen igazad van.
És még az sem feltételenül biztos.
Mert a GONDOLKODÁS iránya soha nem lesz ugyanaz, mint nyugaton, történelmi folyamatok okán.
Ahhoz tényleg a teljes lakosságot kéne lecserélni.
Vagy amit ugye a liberálfasiszták oly előszeretettel nyomatnak: a családnélküli olyan embereket, akik bármilyen új ideológiával megvezethetőek,hiszen a társsdalom csak individualista emberekből állna...

nyisztor 2018.12.31. 12:51:13

Emlékszem Horn Gyulàra az elvesztett vàlasztàs utàn '98-ban lenézöen nyilatkozta "csak arra kérem a fiúkat, ne rontsàk el, amit mi elkezdtünk. Majd visszajövünk és folytatjuk." Ebböl a nagyképü üresfejüségböl kéne kigyógyulni. Egyelöre nyoma sincs. A ballibek azért veszítették el az abszolút médiafölényüket, mert a töke làtja, milyen tehetségtelenek, nanà,hogy nem tàmogatja a sok pojàcat.

John Nethem 2018.12.31. 12:52:39

@csakegyvalaszto:

Sajnos a mai szakszervezetek NEM szakmaiak, hanem politikaiak inkább.
Tekintettel arra, hogy a 36 hónapos MUNKAIDŐkeret dolga önmagában a törvényben semmit nem jelent, ugyanis KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSHEZ kötött, azt pedig SZAKSZERVEZET köthet a munkáltatóval.
( A jelenlegi helyzetben pedig NEM SOK kollektív szerződés van, összesen 600 ezer dolgozó érint.)
Innentől nincs miről beszélni hogy a szakszervezet kiviszi az embereket az utcára....
JA, hogy a szakszervezet eknek NINCS hatékony tárgyalóképesessége ??
Tehát ha bármilyen témában valaki gyogyós, erőtlen, tudatlan és impotens, akkor tömeghisztéria a megoldás ???

nyisztor 2018.12.31. 12:56:41

Emlékszem Horn Gyulàra az elvesztett vàlasztàs utàn '98-ban lenézöen nyilatkozta "csak arra kérem a fiúkat, ne rontsàk el, amit mi elkezdtünk. Majd visszajövünk és folytatjuk." Ebböl a nagyképü üresfejüségböl kéne kigyógyulni. Egyelöre nyoma sincs. A ballibek azért veszítették el az abszolút médiafölényüket, mert a töke làtja, milyen tehetségtelenek, nanà,hogy nem tàmogatja a sok pojàcat.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 13:01:51

@John Nethem: Felesleges válaszolgatnod, úgysem olvasom el. Fideszbirkákkal nem szoktam vitatkozni. Ismerve az agykapacitásukat, teljesen felesleges.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 13:05:15

@csárlszbrunzol: Pont fordítva. Az állam ne ugasson már bele mindenbe! Egyszer megtapasztaltuk már kádár és rákosi idejében, nek kérünk belőle megegyszer orbán néven.

szőrös csöcsű csöpögő pöcsű csöpi 2018.12.31. 13:08:08

@csakegyvalaszto: Egy fasiszta diktatúrát nem tudtok rákényszeríteni semmire. Orbán nem ismeri a demokráciát ez egyértelműen kiviláglott az elmúlt 9 évben. Mit nem értesz ezen?

csakegyvalaszto 2018.12.31. 13:10:20

@John Nethem: A szakszervezetek valóban nem erősek, tudatosan és fokozatosan lettek leépítve, mint a demokratikus intézmények (szintén a jelenlegi kormány alatt). Meglátjuk sikerül-e alulról újraszervezniük magukat. Bagatellizálod a rabszolgatörvényt, ha valóban senkit nem érint, akkor miért ragaszkodik hozzá O1G foggal-körömmel? Nem csak a rabszolgatörvény miatt zajlanak a tüntetések, hanem a közigazgatási bíróságok felállítása miatt, illetve mivel az elmúlt lassan 9 évben a jogállami intézményeket, fékek-ellensúlyok rendszerét szisztematikusan leépítette a kormány, illetve egyenként majd' minden társadalmi rétegbe belerúgott, egekben a korrupció, miközben a közmédiában egy párhuzamos valóságról ontják a hazugságokat. Akkor elmaradt a szolidaritás, most viszont van egy komoly és kitartónak tűnő ellenállás, akik változásokat akarnak, ehhez vállalják az arcukat is, és az ellenzéki pártok is összefogtak. Tekintettel, hogy társadalmilag fontos és támogatott eszmék mellett állunk ki, az idő nem ellenünk dolgozik, mert az ellenállás támogatása idővel exponenciálisan emelkedni fog. Kérdés, hogy egy ilyen rezsimben, ami Magyarországon működik hogyan érhetünk el változásokat. És itt nyitva hagyom a kérdést, mert ez lesz a hangosodásunk, vagy a halkulásunk döntő faktora.

Pilotax 2018.12.31. 13:14:47

Szakemberekre bíznád a rendszer részleteinek kidolgozását. Nos ilyen szakemberek lennének ugye a politikusok, meg a jogászok. A részletek kidolgozása után a szülőanyja sem ismerne rá az alapgondolatokra.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 13:17:12

@GIeccsertetű: Bojkottálhatod a választást, ugyanaz lesz a végeredménye, mint a kötelező betelepítéses népszavazáson. Nem volt érvényes a szavazás, és az óriási buktával nem törődve O1G felállt a parlamentben és elmondta, hogy győztek a nemek, így a kormány felhatalmazottnak érzi magát a cselekvésre.
"Orbán nem ismeri a demokráciát ez egyértelműen kiviláglott az elmúlt 9 évben. Mit nem értesz ezen? "
Én értem, de akkor mondd el mit kéne tenni, hátradőlve nézni a jelenlegi rendszert? A jelenlegi rendszerben is az igazi erő a nép kezében van, csak elfelejtettük hogy kell használni, illetve a társadalom két részre van szakadva, és nem mindig vállal szolidaritást az egyik része a másikkal. Az nem jó hozzáállás, hogy hagyom, hogy a kormány a társadalom egyik rétegét vegzálja, mert amíg őket nyírja addig se engem bánt...

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 13:20:50

@Dzendör Sztadiz: Vagy van elképzelése, de demagóg dolgokat ír le. Ezért is kerülhetett címoldalra.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 13:23:35

@csakegyvalaszto: Az eredmény nem kötelezte a kormányt. Mivel ervenytelen lett a népszavazás, így csak egy igen magas legitimációjú közvéleménykutatásnak lehetett azt tekinteni. Amire nyilván hivatkozhatott is a kormány.

Viszlát és kösz a halakat 2018.12.31. 13:26:40

azt az egyedül igazságos választási rendszer amiben addig lehet szavazni amig az nem nyer akit ti akartok, hogy nyerjen. Minden más nem igazságos.

Viszlát és kösz a halakat 2018.12.31. 13:30:50

@csakegyvalaszto: "és az óriási buktával "

akkor volt az a "bukta", hogy többen szavaztak a nemre mint ahányan az igenre az EU csatlakozási népszavazáson.

Viszlát és kösz a halakat 2018.12.31. 13:35:15

@csakegyvalaszto: "akkor elmondható, hogy a társadalom támogatása nem a kormánypárt mellett van. "

amig nem nőttök ki a ballib választási matekozásból addig borítékolható a "sikeretek"

folytassátok

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 13:35:48

@szepipiktor: A visszahivhatóság következménye a kormanyozhatatlanság. Parlista nélkül a kisebb-kozepes partpknak esélyük sem lenne bejutni a törvényhozásba.

John Nethem 2018.12.31. 13:36:16

@GIeccsertetű:

Egy tetűtől nem is vár mást az ember.
Kifogásod csak a vitaképességed hiányát mutatja...
Ennyi.

WildBear 2018.12.31. 13:38:08

bandiras2:
Teljesen egyetértek.
Csak az szavazhasson, aki:
- itt él (Mo.-n rendelkezik bejelentett lakhellyel)
- itt adózik
- min. 8 általánossal rendelkezik.

John Nethem 2018.12.31. 13:42:02

@csakegyvalaszto:

Úgy látom, TE sem olvastad el, ezek szerint.

Csak annyit, hogy 2003-as EU-s irányelvekhez igazították.
És már a "RABSZOLGATÖRVÉNY" elnevezés sem más, mint egy TIPIKUS hisztériakeltés.
Semmi köze az ÉRTELMES és tárgyilagos vitához és a törvény e szerinti értelmezéséhez.
Mint ahogy linkeltem már, HA az illető szakszervezetisnek csak azokra a demagóg érvelésekre futotta, a KIRAGADOTT törvényi sorokra ( holott egy törvény a maga egészében kell nézni, nem pedig sorokat kiragadva) , akkor bizony csak politikai áskjálódás történik, semmi egyéb.

Egyúttal jelzem, eddig is megnézhető volt az egészségügyi kollektív szerződés ( mint az egyik legnagyobb ágazai kollektív szerződés) , amihez az állam eddig is 12 hónap vagy 52 hét munkaidőkeretet engedélyezett, ehhez képest az egészségügyi kollektív szerződésben 4 azaz NÉGY HÓNAP munkaidőkeret van meghatározva maximumnak....

John Nethem 2018.12.31. 13:42:42

@WildBear:
- de nem úgy, hogy az első osztályt járta 8x......

csakegyvalaszto 2018.12.31. 13:45:04

@Viszlát és kösz a halakat: "akkor volt az a "bukta", hogy többen szavaztak a nemre mint ahányan az igenre az EU csatlakozási népszavazáson."

Nekem dereng egy olyan is, hogy 2014-ben a Fidesz a szavazatok 44%-ával alakított ki 2/3-ot...

John Nethem 2018.12.31. 13:47:11

@csakegyvalaszto:

Ami a KÖZIGAZGATÁSI bíróságokat illeti:

Németországban, Franciaországban, Ausztriában, a déli államokban részekben jelen van.
És csak mondom, FÜGGETLEN bíróság nem létezik.
Az csak megint egy polkorrekt maszlag: ami azt jelenti: FÜGGETLENNEK akkor nevezzük, amikor balliberális a bíró. Ha nem az, akkor mindenféle : náci, fasiszta, kollaboráns, pedofil, bármi, ami éppen megfelel az adott illető lejáratására...
A kultúrkommunizmus már csak így működik.
Kisajátított minden demokratikus ismérvrendszert, és önmagát tette meg a minősítés mérőfokának. Ami hozzá képest MÁS, az már elvetendő.
Ezt nevezik LIBERÁLFASIZMUSnak.

John Nethem 2018.12.31. 13:51:55

@csakegyvalaszto:

És vajon a 96 darab egyéni jelöltet (a 106 mandátumra) SVÁJCban választották meg ??
Annak mennyi is a százalékos aránya? 96/106 = 90,56 %

Ezzel az eredménnyel Angliában 95 %-os lett volna a győzelem, Olaszországban pedig 93 %.

Miért van az, hogy a nagyon okos kommentelők mindig csak a LISTÁS eredményekre koncentrálnak, mintha csupán abból állna a választás ???

Emmett Brown 2018.12.31. 13:53:12

@John Nethem: gondolom azt nem tartod tipikus hisztériakeltésnek, amikor a fidesz Európa tervszerűen végrehajtott iszlamizációjáról beszél.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 13:53:49

ostoba post:

1) a kétkamarás rendszer a feudalizmus maradványa.
2) a felsőházi képviselők szakmai hozzáértése, vagy bármiféle hasonló kritérium végeredményben semmit nem garantál, viszont úgy korrumpálható, ahogy csak a diktátor akarja. a diktátor annak ad olyan díszdoktorit, akinek csak akar.

3) az igazságos választási rendszer tökéletesen arányos, ugyanakkor maximálisan képviseleti. ilyen a német választási rendszer, ha az 5%-os küszöböt elvesszük belőle

4) manapság a kormányzó többség stabilitása nem lényeges probléma, ilyen problémával Olaszország szokott küszködni, Magyarországon ez soha nem volt még probléma. ha esetleg Magyarországot 1-2 évig csak ügyvezető kormány tudná kormányozni, az talán még jó is lenne

a tökéletes választási rendszer tehát a német választási rendszer, az 5%-os küszöb nélkül:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 13:54:17

A rabszolgatörvény elnevezés valóban hiszteriakeltő, a törvény felremagyarazasa. Vagy nem ismerete. Álságos aggódás azért, hogy így majd túl sokat kell dolgozni. És kik aggódnak? Akik ellenezték a vasárnapi boltzárat! Nem erdkelte őket, hogy igy egy halom eladónak vasarnap is dolgoznia kell menni, mert fontosabb volt nekik, hogy ezen a napon is vasarolhassanak. Ja, vásárolni persze tudtak volna, de csak kisboltokban, az meg olyan kenyelmetlen. Na, ők "aggódnak" most, hogy túl sokat kell majd dolgozni. Ezért forgatjak ki a törvényt es beszélnek hatnapos munkahetrol, mindenkinek kotelező 400 óra tulorarol es arrol, hogy a tulorat csak 3 ev utan fizetik ki.

illaim 2018.12.31. 13:55:30

@John Nethem: Csak kérdezlek! Ha alapvető fogalmak értelmét nem tudod, mi a francért fröcsögsz baromságokat? "liberálfasiszták " LOL

csakegyvalaszto 2018.12.31. 13:57:27

@John Nethem: Te nem olvastad akkor a törvényt, mert kollektív szerződés helyett egyéni beleegyezés szükséges hozzá, és így már jóval több embert érint, mint az általad vázolt 600e munkás, ami egyébként már így is a munkavállalók 14%-át érintené. A munkavállalói beleegyezés pedig borítékolhatóan meglesz, ugyanis a HR-es elétol egy papírt, hogy írd alá, és ezzel a dolgozó nem tud majd mit kezdeni.
Írtam már ugye a szolidaritás hiányáról, ismét erre alapoztál, nem érint sok embert, azokat nyugodtan hagyjuk magára, hagyjuk kizsákmányolni, mert a nagytöbbségét nem érinti. Na ezért van az, hogy a fidesz ilyen simán tudta lebontani az országban a jogállam intézményeit...

Én pedig most leírtam, hogy de, a munkavállalók többségét érinteni fogja, úgyhogy kérjél a pártközpontból új direktívát, amit harsoghatsz...

John Nethem 2018.12.31. 13:57:57

@csakegyvalaszto:

Az a 44,87 %-os listás, és a 90,56 % -os egyéni 67,71 %-ot eredményezett.

John Nethem 2018.12.31. 13:58:49

@csakegyvalaszto:

Akkor olvasd el még egyszer !

Jót tesz neked !

Amire egyéni beleegyezés kell, az másra vonatkozik...
De citálhatod !

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 13:59:03

@Fermentátor: a vasárnapi bolti munka nem túlóra, hanem leginkább részmunkaidős diákok dolgoztak, illetve olyan eladók, akik hét köznben vették ki a szabadnapot.

de hát egy Fidióta barom hazudik, bármilyen hülyeséget bevesz, és terjeszt. ezek vagytok ti, a magyar társadalom legalja, az elmebeteg selejt,.

John Nethem 2018.12.31. 14:01:09

@csakegyvalaszto:

Mint látható, TE jársz a pártközpontba, mert az ostobaságod UGYANAZ az ÁLTALÁNOS ostobaság, amit úton-útfélen sivalkodnak.

Tekintettel arra, hogy engem nem köt semmi semmiféle párthoz, csak a TÉNYEKRE koncentrálok.
És ha a tények az ördögnél vannak, akkor az ördögöt védem, ha az angyalnál, akkor az angyalt... Engem különösebben nem érdekel, hogy melyik-melyik....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:01:11

@Fermentátor: "a tulorat csak 3 ev utan fizetik ki."

a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve a 3 év végén derül csak ki, hogy túlóra, vagy lecsúsztatják. ha lecsúsztatják, az is lehet geciség, amit a dolgozóra erőltetnek, ha kifizetik, akkor meg bizony 3 év múlva fizették ki. tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

John Nethem 2018.12.31. 14:03:58

@math0: Akkor talán nem ártana megmagyaráznod a mondatodban azt a "LEGINKÁBB" szót !

Érdekes módon és sem az AUCHANban, sem a Corvin CBA-ban nem találkoztam LEGINKÁBB diákokkal, pedig rendszeresen vasárnap járok oda........

Belzebubo 2018.12.31. 14:04:33

@Viszlát és kösz a halakat: a választási matekozást a Viktátor kezdte, a két fordulós rendszer megszüntetésével, az egyéni körzetek farigcsálásával, román és ukrán „szavazók“ beszállításával, a román/szlovák levélszavazatokkal és az ebbôl az Európában élô magyarok kizárásával

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:05:05

@John Nethem: 2014-ben a Fidesz egyéniben még a listásnál is kevesebb szavazatot kapott:

www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/l22.html

tehát kevesebb, mint 44%-ból egy kibaszottul nagy csalással lett kétharmad. pont ez benne az igazságtalan geciség, a diktatúra. a régi diktatúrák ban a 99%-os eredmény az tényleg 99% volt. Orbánnál már a 44% is teljhatalmat jelent, mert O1G. egy Kádárnál is gecibb diktátor pöcs.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 14:05:18

@John Nethem: Feleslegesen pazarolom rád a betűket. Kívánom neked, hogy egyszer ébredj fel az álomvilágodból és nézz körbe mit tesz a Te jövőddel is az az ember, akibe vakon bízol.

balfaszokkal sáncoló 2018.12.31. 14:05:19

"A világ parlamentáris rendszerei általában kétkamarásak. "

Németország? Csak azért, mert ugye a rendszerváltás után a német parlamentáris modellt vettük át.

balfaszokkal sáncoló 2018.12.31. 14:06:38

@math0: A kizárólag listás (arányos) választási rendszer meg azért igazságtalan, mert nincs területi képviselet.

John Nethem 2018.12.31. 14:06:56

@math0:

Ekkora hülyeséget már rég hallottam....
Ha van egy MUNKAIDŐKERET, és még nem fogyott le, akkor nincs miért túlórát elrendelni !
Túlórát csak a keret elfogyása után rendelnek el!
ne keverd össze a heti munkarendben dolgozók túlóráival.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:07:10

@John Nethem: én igen. de nem ez volt a komment lényege. a lényegtelen részkérdésbe kötöttél bele, és azt se tudod cáfolni, csak hazudozni tudsz róla. ennyit tudtok, ti Fidióta selejtek: érvetek nincs, csak hazudtok.

a lényeg az, hogy a vasárnapi bolt-nyitvatartás nem jelent túlórát.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:07:48

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve a 3 év végén derül csak ki, hogy túlóra, vagy lecsúsztatják. ha lecsúsztatják, az is lehet geciség, amit a dolgozóra erőltetnek, ha kifizetik, akkor meg bizony 3 év múlva fizették ki. tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

Emmett Brown 2018.12.31. 14:08:13

@John Nethem: hogy szavaztál volna, ha a fidesz nem futamodik meg a népszavazás elől?

John Nethem 2018.12.31. 14:08:34

@math0:

Okoska !!!

Lényegtelen, mit ajvékolsz.

MI az egyéni választás lényege a VILÁGON bárhol ???

Aki a legtöbb szavazatot kapta, az nyerte a mandátumot.

Úgy, hogy rugózhatsz tovább a matracban...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:09:01

@balfaszokkal sáncoló: van. csak idióta vagy ahhoz, hogy kitaláld, hogyan, pedig leírtam és linkeltem. a német rendszer ilyen.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

az nem érv, hogy hülye vagy ahhoz, hogy valamit felfogj.

John Nethem 2018.12.31. 14:09:49

@math0:

Értem.

tehát az érdemi érvelés helyett átcsapsz személyeskedő jelzőosztogatásba.
Na ilyen a te fajtád....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:11:16

@John Nethem: van olyan választási rendszer, ahol a képviseleti elv, és az arányosság elv is megvalósul.

nem igaz, hogy muszáj olyan gecinek lenni, mint Orbán, a faszt muszáj. Orbán azért geci, mert neki ez belülről jön, mert egy diktátor fasz. semmi nem írja elő, hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:13:04

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:14:02

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

John Nethem 2018.12.31. 14:17:28

@math0:

Szóval lófatyka, hogy csak 3 év múlva derül ki, hogy az első év első hónapjának 3. hetében túlóra volt-e az a 10 óra, vagy nem.... AZT már az adott HÓNAPban tudni kell.

Az eddigi viták legtöbbje ( bíróságra jutottakban is) arról szólt, hogy MENNYI a túlórapótlék , ugyanis nem mindegy, hogy az belenyúlik-e az éjszakába, illetve munkaszüneti napon van-e vagy éppen szabadnapon stb...

Emmett Brown 2018.12.31. 14:17:32

@John Nethem: a vasárnapi nyitvatartás. Illetve ha már itt tartunk, akkor az Olimpiai kapcsán is kíváncsi lennék.

John Nethem 2018.12.31. 14:20:37

@math0:

Az ostobaságot ismétlőknek, csak itt, csak most, csak nekik:

4. tévhit: A munkaidőkeret elszámolás nélkül lezárható

A munkaidőkeret tartama megállapításának azért van jelentősége, mert a feleknek a munkaidőkeret végén el kell számolniuk. Az elszámolást a teljesített munkaidő alapul vételével kell elvégezni.

Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy egy munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak a kereten belül főszabály szerint ugyanannyit kell dolgoznia, mint egy általános munkarend szerint dolgozónak ugyanennyi idő alatt. Így például az egy havi (négy heti) munkaidőkeretben alkalmazott munkavállalónak a havi keretben ugyanúgy átlagosan 176 órát kell dolgoznia egy hónap alatt, mint egy általános munkarendben foglalkoztatottnak ugyanennyi idő alatt. A különbség abban áll, hogy munkaidőkeret alkalmazása esetén a 176 munkaórát rugalmasabban, a munkáltató érdekeinek jobban megfelelő módon lehet beosztani, és nem csak hétköznapokon napi 8 óránként.

Ha a munkavállalót egy adott munkaidőkereten belül a munkáltató nem osztja be a teljes időtartamra (azaz fel nem használt munkaórák maradnak a munkaidőkereten belül), a munkavállalót az adott időszakra járó alapbére ekkor is megilleti.

Amennyiben azonban a munkavállaló az előzetesen közölt munkaidő-beosztástól eltérő időben végez munkát, az így teljesített munkavégzés rendkívüli munkaidőnek minősül. Ezt a szabályt egyenlőtlen munkaidő-beosztás, azaz munkaidőkeret alkalmazása esetén is alkalmazni kell.
Dr. Török Bernadett, jogász, CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Irod

bajko-sokoray · http://bajko-sokoray.hu 2018.12.31. 14:20:50

Ez egy igen komplex tündérmese. Túl komplex, és túlságosan egy mese... Egyes elemei önmagukban is megvalósíthatatlanok, nemhogy együtt!

John Nethem 2018.12.31. 14:23:14

@Emmett Brown:

Elméletben nem ellenezném a vasárnapi boltzárat, de a magyar társdalmi berendezkedés, a személyes életem is azt mondatja velem, hogy egyáltalán nem szabad korlátozni, még akkor sem, ha nyugaton vannak a vasárnapi nyitvatartásra vonatkozóan korlátozások.
Én Magyarországon nem tartom elfogadhatónak bármiféle hétvégi boltzárat..

csakegyvalaszto 2018.12.31. 14:25:25

@Emmett Brown: Én azt nézném meg, hogy Európai Ügyészséggel kapcsolatos népszavazáson mi lenne...

John Nethem 2018.12.31. 14:26:37

@math0:

Okoska !!

A BUNDESTAG egy létszámában rugalmas parlament ! van hogy 500 fős, van hogy 800 !

Ennyi erővel akkor a legdemokratikusabb parlament a 9,8 milliós képviselőt tartalmazó rendszer lenne....

Emmett Brown 2018.12.31. 14:29:01

@John Nethem: ok, ez fair.

És az korrekt-e, hogy a kormány az elmúlt pár évben mindkét neki necces ügyben inkább visszavonta a terveit, minthogy ki kelljen írni a szavazást?

Emmett Brown 2018.12.31. 14:31:37

@csakegyvalaszto: az szerintem túl elvont téma ahhoz, hogy egy népszavazást elvigyen önmagában.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 14:39:06

@Emmett Brown: "az szerintem túl elvont téma ahhoz, hogy egy népszavazást elvigyen önmagában"
Elég szomorú, mivel a főügyész igazságszabotációja miatt jutottunk el a következmények nélküli lopások országába.
Jó, ha önmagába nem elég meg lehetne fejelni pl a képviselők tiszteletdíjának a kérdésével, vagy a két fordulós egyéni választási rendszer visszavezetését. Arra is kíváncsi lennék hogy szavazna a nép...
Ezen felül el tudnék képzelni még nagyon sok kérdéskört...

John Nethem 2018.12.31. 14:57:00

@Emmett Brown:

Nem elegáns megoldás, de nem inkorrekt.
Egy kormányzatnak --- máshol is a világban --- adva van rá a lehetősége, hogy bármilyen tervét visszavonja. ez éppen egyfajta rugalmasságot is jelent, mégha nem is a rendkívül lényeges dolgokban. De a kormányok már csak így működnek. Még MERKELé is... Talán elég csak arra utalnom, hogy egymaga döntött a migránsok beengedése ügyében, ami alkotmányos aggályokat is fölvetett Németországban, és ez a játszma még nem futott le. Merkel is meglehetős autokratikussággal vezeti Németországot. És ő is bajban van, mert minden valamirevaló utódot kipöckölt maga mellöl, mint a valamikori vetélytársakat....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:57:25

@John Nethem: "Szóval lófatyka, hogy csak 3 év múlva derül ki, hogy az első év első hónapjának 3. hetében túlóra volt-e az a 10 óra, vagy nem.... AZT már az adott HÓNAPban tudni kell."

HAZUDSZ. a keret pont arról szól, hogy ez nem dől el a 3. év végéig.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

John Nethem 2018.12.31. 14:59:47

@Emmett Brown:

Egyébként a NÉPSZAVAZÁS kétélű dolog.

Itt is írták már sokan, hogy olyan dologban szavaztatni, amihez a ország jelentős része nem ért, elég érdekorientált. Ugyanakkor nagyon szépen mutat a demokrácia térképén -- bár érdekes módon éppen ettől a módszertől ódzkodnak a nagy demokratikus nyugatiak--- ergo: az URALKODÓ ELITISTA KISEBBSÉG, ami gyakorlatilag a zöldekké avanzsált kommunisták és a 68-as anarchisták konglomerátuma....

John Nethem 2018.12.31. 15:00:37

@math0:

Én nem értem, miért akarod mindig az orrodat beleveretni a hülyeségeidbe...

Tanulj !

5percado.hu/munkaidokeret-a-gyakorlatban-1-resz/

5percado.hu/munkaidokeret-a-gyakorlatban-2-resz/

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:00:52

@John Nethem: "Szóval lófatyka, hogy csak 3 év múlva derül ki, hogy az első év első hónapjának 3. hetében túlóra volt-e az a 10 óra, vagy nem.... AZT már az adott HÓNAPban tudni kell."

HAZUDSZ. a keret pont arról szól, hogy ez nem dől el a 3. év végéig.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:02:45

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:04:29

@John Nethem:

van olyan választási rendszer, ahol a képviseleti elv, és az arányosság elv is megvalósul.

nem igaz, hogy muszáj olyan gecinek lenni, mint Orbán, a faszt muszáj. Orbán azért geci, mert neki ez belülről jön, mert egy diktátor fasz. semmi nem írja elő, hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 15:04:59

@math0: Vasarnap kb ugyanazok vannak a boltban, mint hetkoznap, nem pedig más eladók arra a napra.
Az érveket kérlek, ne szemelyeskedessel pótold!
Ui nem szavaztam a fideszre. Eddig soha.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:05:39

@John Nethem:

"A BUNDESTAG egy létszámában rugalmas parlament ! van hogy 500 fős, van hogy 800 !"

ez nem érv.

"Ennyi erővel akkor a legdemokratikusabb parlament a 9,8 milliós képviselőt tartalmazó rendszer lenne.... "

ez nem következik.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:06:12

@Fermentátor: " Vasarnap kb ugyanazok vannak a boltban, mint hetkoznap, nem pedig más eladók arra a napra. "

HAZUDSZ.

John Nethem 2018.12.31. 15:06:28

@math0:

Az AGYAD KERETE, na az szól arról, amiről zagyválsz...

John Nethem 2018.12.31. 15:07:50

@math0:

Te még jobban hazudsz.

Sőt ! Rosszhiszeműen hazudsz !

Ráadásul trollkodsz és provokálsz egyben.
Szóval ennyit a tefélékről....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:09:06

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:09:53

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

csárlszbrunzol 2018.12.31. 15:11:45

@GIeccsertetű: Tehát helyezzen MINDENT piaci alapokra? Beleértve a nagy állami elosztórendszereket is? (Nyudgíj, EÜ, közösségi közlekedés, oktatás, rendvédelem, stb,)

Szerintem félreérted. Abbéli aggályomat próbáltam megfogalmazni, hogy az egységsugarú választó óhaja, hogy legyen pénze mindenre az államnak (ami (szerinte!) fontos), de ne szedjen be. De ha mégis muszáj, akkor már ne a szegény kisemberketől, hanem legfeljebb a "gazdagoktól". Szóval ha ilyenen múlna egy politikus élete, akkor a lőtéri kutya nem vállalná - már amelyiknek van egy csöpp esze. Ha még mindig nem dereng, akkor nézd majd meg azt is, mire reagálva válaszoltam ezt szepipiktor kollégának.

John Nethem 2018.12.31. 15:12:40

@math0:

De bizony.

Éppen attól tud demokratikusnak tűnni, hogy a budestag létszámkerete változó, a töredékszavazatokat kapott pártok részére.. Bár ott is van azért alsó korlát, még sem lenne szép, hogy 40 féle párt tollászkodjon a parlamentben, és gyakorlatilag meggátolják a normális működést. A parlament nem azért jön létre, hogy egymással bajlódjanak a képviselők, hanem hogy az ország dolgaiban döntsenek a világ eseményeihez és alakulásához igazodóan .....

csárlszbrunzol 2018.12.31. 15:15:36

@csakegyvalaszto: "Akkor elmaradt a szolidaritás, most viszont van egy komoly és kitartónak tűnő ellenállás,..."
Szolidaritást ezzel keverni aránytévesztés. Amúgy is, ebben a szélsőségesen indivudalista országban szerintem légvárakra építkezik, aki szolidaritást vár el. Valahogy az mindig csak egy irányban tud működni, tehát valójában nem létezik.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 15:15:50

@Emmett Brown: Nem engem kérdeztél, remelem, nem gond, hogy én is válaszolok!
Nézzük onnet, hogy mi volt a kimondott célja a nolimpiai és a boltzarellenes népszavazás kezdemenyezesenek: hogy ne legyen bp-en olimpia es, h ne legyen boltzár. A kormany visszakozasaval mindkettő megvalósult. Ez igy gyorsabb is, olcsóbb is, mint nepszavazassal. Tehat szerintem ez korrekt lepes volt. Persze, ha a kezdeményezők celja nem a boltzár megszuntetese és az olimpiai pályázat visszavonatasa volt, hanem a kormány legyőzése egy nepszavazason, akkor érthető az elégedetlenségük, mert igy nem érhettek célt.

John Nethem 2018.12.31. 15:18:29

@math0:

nem mintha tanultál volna bármit is. Vagy alapból funkcionálisan analfabéta lehetsz... akkor végül is hiába a dolog....
Hát akkor még egyszer veselkedj neki:
www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

John Nethem 2018.12.31. 15:21:30

@math0:

És csak az olyan ostobáknak, mint te, kiemelve:

John Nethem 2018.12.31. 15:22:13

@math0:

És csak az olyan ostobáknak, mint te, kiemelve:

A munkaidőkeretben foglalkoztatott
munkavállalók munkaidő-elszámolását is
tartalmazó havi elszámolásnak a havi
béradatokon túl tartalmaznia kell:
 a munkaidőkeret munkaóráinak számát,
 a munkaidőkeretből az elszámolásig
ledolgozott / a még hátralévő
munkaórákat,
 az adott hónapban kiadott heti
pihenőidőt, (külön feltüntetve az előző
munkaidőkeretben keletkezett rendkívüli
munkaidőt az adott hónapban azt
ellentételező szabadidőt,)
 az adott hónapban kiadott heti
pihenőnapok és munkaszüneti napok
számát.
 az adott hónapban a munkaidő-
beosztáshoz képest elrendelt és teljesített
rendkívüli munkaórák számát, ezen belül
a pihenőnapi rendkívüli munkavégzések
tartamát.
A munkabérpótlékokat a havi elszámolás
során meg kell állapítani, a következő
hónapra át kell vinni, és a keret végén kell
elszámolni.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 15:25:20

@math0: Szerintem állj le ezzel a hazugozassal. Nem azt jaratod le vele, akinek írod, hanem kizárólag magadat.
Azt meg ne gondold, hogy ha felvesznek hetvegi muszakra nehany penztarost, ok fogjak mukodtetni az egesz boltot! Menj el vasarnap egy coopba vagy realba vagy tescoba:
kb. ugyanazokat latod a csemegepultnal vagy az egyeb osztalyokon, mint hetkoznap.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 15:46:26

@John Nethem:
ado.hu/munkaugyek/rabszolgatorveny-apro-de-fontos-elemet-szurtak-ki-a-bdo-szakertoi/

24.hu/fn/gazdasag/2018/12/19/rabszolgatorveny-beremeles-csel/

szakszervezetek.hu/hirek/16234-rabszolgatorveny-marad-a-400-oranyi-tuloraztatas-lehetosege

Mégegyszer leírom, a tüntetéseknek nem az alfája és omegája ez a törvény, hanem ez volt az utolsó csepp a pohárba.
Mielőtt agyonvéded, azért Te is olvass egy picit, az utóbbi link egy általad is linkelt lapról van, így elvileg annak a szavát nem találod elfogultnak.

John Nethem 2018.12.31. 15:56:42

@csakegyvalaszto:

A 400 óra túlóra a 2003-as EU-s IRÁNYELVEKHEZ igazodik.

Gondolom mindezeket azért tetted be, mert ismered az EU-s irányelveket.

És speciel végigolvastam.
Az EU-s irányelv pedig azt tartalmazza, hogy az 52 hétre heti 48 munkaidőt határoz meg, beleértve a rendkívüli munkavégzést (= túlóra) is.
52 hétre számolva pedig az EU-s irányelv 416 óra TÚLÓRA elrendelését engedélyezi.

Egyéb kérdés ???

John Nethem 2018.12.31. 15:58:50

@csakegyvalaszto:

Én a HISZTIN kívül, a PROGRAMTALAN ellenzéken kívül és a MOMENTUM által fölheccelt aktivistákon kívül KEVÉS olyan DOLGOZÓ embert láttam az eddigi tüntetéseken, akiket BÁRMI is érintene, ami ellen tüntettek....

Emmett Brown 2018.12.31. 16:03:21

@Fermentátor: az aláírások számából kiindulva ez kb azt jelenti, mintha a DKnak vétójoga lenne.

Ha a hatékonyság meg az olcsóság lenne a fidesz célja, akkor nem lett volna a bevándorlásos népszavazás.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 16:04:11

@John Nethem: Lesz akit jobban érint, lesz akit kevésbé, nem minden munkáltató egyforma. De ha valaki fél év múlva rájön, hogy átverték és kihasználták, akkor már nem tud kiállni ez ellen a rendszer ellen. Az vessen magára, hogy most, amikor lehetősége lenne tiltakozni nem emelte fel a hangját...

Emmett Brown 2018.12.31. 16:12:48

@John Nethem: érdekes módon 2008ban mégis inkább megtartották a népszavazást (pedig borítékolható volt hogy mi lesz) a gaz 68as csőcselék helytartói, minthogy kifaroltak volna belőle. Bezzeg a dicső illibek elég szaporán blokkolták a vasárnapos szavazást, illetve amikor már nem lehetett akkor inkább visszaléptek, mert nem merték vállalni az érdemi társadalmi vitát és megmérettetést.

John Nethem 2018.12.31. 16:14:21

@csakegyvalaszto:

Ez így van.
Csak hogy EDDIG IS ÍGY VOLT. Aki át akarta verni a dolgozókat , az eddig is megtette.
No de vajon HOL VAN olyankor a SZAKSZERVEZET ???? Nem itt kell hangulatot meg lájkokat gyűjteni az utcán, hanem HATÉKONY MUNKAVÁLLALÓI védelmet produkálni és érdeket képviselni a munkáltatói TÁRGYALÓasztalnál.
Az UTCA NEM tárgyalóasztal ! Az utca már csak a TRÁGYALÓ kategória. Böfögni és szarni lehet az utcakőre, DE NEM az a megoldás, mert azt is el kell valakinek takarítania.....

És csak kérdezem:

Ha egy multi úgy látja, hogy a cseheknél, lengyeleknél, szlovákoknál RUGALMASABB a munkaidőszervezés adta jogkeret, és elviszi a munkát innen, akkor a szakszervezet állja az elbocsátott emberek bérét, és teremt munkát a számukra ???
Akkor persze megint ajvékol, hogy hogyan léphet tovább az a multi.....

hazug az a szakszervezet, aki azt mondja, hogy már csak az utca maradt.
Éppen akkor mondja ezt, amikor a munkáltatók kapkodnak a dolgozók után , és voltaképpen bizonyos zsarolási potenciával rendelkeznek ???
Sajnos az van, amit itt már valaki leírt: a szakszervezetekben már alig bízik valaki, főleg az érintett dolgozók közül, és ezzel az utcai megmozdulásokkal akarnak valamicske erőt felhalmozni ezek a szakszervezetek..

John Nethem 2018.12.31. 16:16:07

@Emmett Brown:

Ebből is nyilvánvalóan kitűnik, hogy a sima népszavazás egy politikai komédia kártyája csupán.
Ám ha ÜGYDÖNTŐ nápszavazás lenne valamennyi, akkor már más lenne a helyzet.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 16:19:24

@Emmett Brown: Ezekről a konkrét esetekről irtam, h dragabb lett volna. Nem arról beszeltem, h a fidesz mindig az olcsosagra torekszik.
Mondandom lenyege pedig, h igen, korrekt volt elengedni a veszett fejsze nyelet.

balfaszokkal sáncoló 2018.12.31. 16:19:43

@math0: Miről beszéltem, te idióta? Tisztán listás rendszerről. Erre te belinkeled egy vegyes választási rendszer kompenzációs szisztémáját. Tanulj meg magyarul olvasni, te balfasz..

John Nethem 2018.12.31. 16:21:20

@csakegyvalaszto:

És én is mondhatnám a másik oldalát a dolognak, amit előbb érintettem:

Ha 8-10 külföldi cég úgy dönt, hogy bezár és előnyösebb munkaszervezésű helyekre távozik, akkor az ott dolgozók joggal mondhatják, hogy voltaképpen a szakszervezet és az ellenzék verte át őket holmi poltikai haszonszerzés reményében....

A kilencvenes évejkből is volt már ilyenre példa, amikor Sárvárról a nagyreményű PHILIPS 5 év után lelépett, 1800 dolgozót otthagyva a szarban....
Pedig csak annyi volt , hogy letelt az 5 évnyi adókedvezmény időtartama......

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 16:21:36

@Emmett Brown: De most komolyan: a nepszavazas volt a cél vagy a vasarnapi boltzár megszüntetése, az olimpiai palyazat visszavonasa?

csakegyvalaszto 2018.12.31. 16:22:19

@John Nethem: Felőlem bármit belinkelhetsz ide, olvasni már biztosan nem lesz időm. Egy dolgot azért kérdeznék: Lesz olyan munkavállalói csoport, akit hátrányosan érint ez a törvény?

Ha erre a kérdésemre a válasz igen, akkor fogd fel a dolgot úgy, hogy a társadalom ellenkezése a törvénnyel szemben indokolt, és akit nem érint, az szolidaritást vállal azzal, akit igen. Egy normális társadalomban pont így működnek a dolgok, hogy a nép képes összefogni azért, hogy senkit ne nyomjon el a regnáló hatalom. Remélhetőleg 2019 az összefogás és az ellenállás éve lesz!

És ezzel itt befejezvén kívánok mindenkinek Boldog Új Évet! Pártszimpátiától és véleménykülönbségtől függetlenül.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:24:00

@John Nethem:

faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:25:12

@John Nethem: faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.
VÁLASZ ERRE

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:25:43

@John Nethem: faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

Emmett Brown 2018.12.31. 16:39:25

@Fermentátor: nyilván az volt a cél, hogy Viktort szopassák. Ettől függetlenül nem elegáns egy hangos kisebbségnek engedni. Ergo vannak bizonyos ügyek, ahol már az aláírásgyűjtés önmagában politikailag érvényesnek számít, ami elég wtf szituáció egy demokráciában.

Szóra kész Szókratész 2018.12.31. 16:40:33

@math0: A spanyol választási rendszer sem demokratikus szted. ? Ugyanúgy listás és egyéni képviselők jutnak be a parlamentbe, és egyfordulós, mint a magyar..

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:40:56

@balfaszokkal sáncoló: ha te a tisztán listás rendszerről akarsz beszélni, akkor beszélj a kurva anyáddal, a fasz se beszélt erről, amikor beleugattál. én egy arányos és reprezentatív rendszerről beszéltem, a német rendszer ilyen. ha elvesszük az 5%-os limitet, akkor megkapjuk a legjobb, legigazságosabb rendszert.

Orbán meg a másik véglet: az egyik legferdébb, legigazságtalanabb, diktatórikus rendszer.

Emmett Brown 2018.12.31. 16:42:26

@John Nethem: hát az elég valószínű, hogy a felemelt érvényességi küszöb megfejelve a politikailag érvényes kategória bevezetésével nem segítette a népszavazás intézményét

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:43:50

@John Nethem: "KEVÉS olyan DOLGOZÓ embert láttam az eddigi tüntetéseken, akiket BÁRMI is érintene, ami ellen tüntettek...."

én sokat.

az, hogy te hülye vagy, vak vagy, meg nem látsz semmit egy olyan tüntetésen, ami nem is neked szól, az nem érv.

balfaszokkal sáncoló 2018.12.31. 16:45:56

Azt írtam te lufi fejű buzeráns, hogy a tisztán listás rendszerekben nincs területi képviselet.

Erre ezt írtad a retkes valagú büdös kurva anyádat:

" van. csak idióta vagy ahhoz, hogy kitaláld, hogyan, pedig leírtam és linkeltem. a német rendszer ilyen.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

az nem érv, hogy hülye vagy ahhoz, hogy valamit felfogj. "

Tehát azt írtad, hogy VAN, VAN, VAN, mert egy félanalfabéta szellemi fogyatékos droid vagy..

John Nethem 2018.12.31. 16:50:55

@math0:

Te bal@szka !!

A KÜLÖNBÖZETET !!!!

Amit a havi elszámolások és a teljes vége elszámolások közti adatalapján kijön.
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!!
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!!
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!!

Emmett Brown 2018.12.31. 16:51:26

@Hata Mari..: nekem némi torzítás a kormányozhatóság miatt belefér, számomra a magyar rendszer azért nem demokratikus, mert egy darab párt döntött róla, úgy, hogy ennek az átalakítása nem szerepelt a programjukban.

John Nethem 2018.12.31. 16:52:31

@math0:

Bizony, TE és a NAPLOPÓKÉ !

A gender-CEU-sokkal együtt !
Hja !!!!

John Nethem 2018.12.31. 16:53:55

@Emmett Brown:

No igen...
De erre szokták mondani:

TETSZETTEK volna FORRADALOMMAL elsöpörni a kommunizmust a rendszerváltoztatgatás helyett...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:04:32

@John Nethem: "KEVÉS olyan DOLGOZÓ embert láttam az eddigi tüntetéseken, akiket BÁRMI is érintene, ami ellen tüntettek...."

én sokat.

az, hogy te hülye vagy, vak vagy, meg nem látsz semmit egy olyan tüntetésen, ami nem is neked szól, az nem érv.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:05:38

@John Nethem:

"A KÜLÖNBÖZETET !!!!

Amit a havi elszámolások és a teljes vége elszámolások közti adatalapján kijön."

pontosan ezt nevezik TÚLÓRÁNAK, te barom! keretidőben dolgozóknál ez a túlóra.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:06:18

@John Nethem: "A KÜLÖNBÖZETET !!!!

Amit a havi elszámolások és a teljes vége elszámolások közti adatalapján kijön."

pontosan ezt nevezik TÚLÓRÁNAK, te barom! keretidőben dolgozóknál ez a túlóra.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:07:22

@balfaszokkal sáncoló: ha te a tisztán listás rendszerről akarsz beszélni, akkor beszélj a kurva anyáddal, a fasz se beszélt erről, amikor beleugattál. én egy arányos és reprezentatív rendszerről beszéltem, a német rendszer ilyen. ha elvesszük az 5%-os limitet, akkor megkapjuk a legjobb, legigazságosabb rendszert.

Orbán meg a másik véglet: az egyik legferdébb, legigazságtalanabb, diktatórikus rendszer.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:09:04

@Hata Mari..: faszomat sem érdekli a spanyol választási rendszer. engem az érdekel, hogy Orbán rendszere igazságtalan faszság. Orbán diktátor. O1G.

John Nethem 2018.12.31. 17:47:52

@math0:

Még ehhez is hülye vagy, hogy értelmezd...

John Nethem 2018.12.31. 17:49:43

@math0:

Az ESZED tokját ha elvesszük, akkor kapjuk meg a szétfolyó agyadat, azt....
Földughatod az igazságodat, ha közben az ország irányíthatatlan te félkegyelmű !!!!

Hungarian Geographic · https://www.facebook.com/hungarian.geographic 2018.12.31. 18:49:42

@John Nethem: Saját, és a környezetem, vagy a magyar sportolók példája elég bizonyíték, hogy igen is átlehet venni azt a gondolkodásmódot "pillanatok" alatt, amiről otthon sokan bele sem mernek gondolni. Ha nem így lenne pl nem kommentelnék, nem blogolnék. Úgyhogy ne add fel ilyen könnyen!
Az másik, hogy vannak (pl az itt kommentelők túlnyomó többsége) akiknek ez sosem fog megadatni. Ezek a büdös prolik, meg a gazdáik miatt kell visszaállítani a halálbüntetést.
15-20.000 patkány kiiktatása megállítja az eddig, az elmúlt 30 évben 1.5 millió magyar elvesztését, a Magyar Holokausztot.
Mi az a 15-20.000 senkiházi halála az évi 67.000 magyar elvesztéséhez képest? Semmi!
Halálbüntetés + két kamarás Parlament = Kánaán 2-3 éven belül! Ennyike!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 19:19:40

@John Nethem: faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 19:20:47

@John Nethem: van olyan választási rendszer, ahol a képviseleti elv, és az arányosság elv is megvalósul.

nem igaz, hogy muszáj olyan gecinek lenni, mint Orbán, a faszt muszáj. Orbán azért geci, mert neki ez belülről jön, mert egy diktátor fasz. semmi nem írja elő, hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

Viszlát és kösz a halakat 2019.01.01. 08:36:39

@math0: "hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni." Gondolom akkor is bőszen csalásoztál örök demokrataként amikor a kedvenceid 33+20%-a háromnegyedet ért '94-ben

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2019.01.01. 08:55:43

@Emmett Brown: Búék!
Nem a hangos kisebbsegnek engedtek, hanem az aláírásgyűjtés alapjan felmérték a kozhangulatot.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 10:18:21

@Viszlát és kösz a halakat:

1) 33%+20% > 50%
2) az MSZP-SZDSZ nem írt új alkotmányt, nem élt vissza a kétharmaddal úgy, mint az O1G.
3) nem sz MSZP írta azt a választási rendszert magának, mint O1G

O1G diktátor, ő magának írja a választási rendszert, ami neki csal.

John Nethem 2019.01.01. 11:09:22

@math0:

Megint a HÜLYÉK módszerével KIRAGADTÁL valamit a szövegkörnyezetéből, és azt lóbálod, mint a szaros vécépapírodat, amibe aztán az orrod fújod...

John Nethem 2019.01.01. 11:12:58

@math0:

Ostoba !!!!

Nem is tudott volna visszaélni a kétharmaddal, ugyanis az MSZP-SZDSZ egy KÉNYSZERházasság volt, TITKOS ás SUNYI háttéralkukkal. ( Bár erre nem lett volna szüksége az MSZP-nek...)
Ebben pedig az SZDSZ-nek más elképzelései lettek volna a kétharmados szavazatot igénylő törvényeknél.
Horn pedig nem akarta, hogy egy labilis kormánykoalíció legyen.
De mint a következőben látni lehet, ez a "házasság" az SZDSZ fölmorzsolódásához vezetett.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 12:17:27

@John Nethem: "A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 12:17:57

@John Nethem: ezek nem tények, ezt te álmodtad, amikor bilibe ért a kezed.

John Nethem 2019.01.01. 14:53:29

@math0:

Hiába ismételgeted idióta, akkor is hülyeségeket nyomatsz, mivel kiragadtad a szövegkörnyezetéből.
De hát aki eleve funkcionálisan analfabéta, annak mindegy....

John Nethem 2019.01.01. 14:55:19

@math0:

Okostojás !!

Legalább olvastál volna elemzéseket az 1994-re vonatkozóan. Akkor nem hablatyolnál sületlenségeket, meg nem nyomatnád a személyeskedő idiotizmusodat...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 15:38:34

@John Nethem: "A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

Mátraházi János 2019.01.03. 00:55:42

Összevont válasz:
Ezt az esszét 2017 nyarán írtam, de gépben maradt. Nincs személyes kapcsolatom az index egyetlen szerkesztőjével sem, és pártpreferenciám sincs. De nem szeretném, ha Magyarország ismét olyan helyzetbe kerülne, mint amilyenbe a jelenlegi hatalom példakép elődei juttatták. Ehhez tisztességes parlamenti rendszer kellene, mert a maiban akár nárcisz kutya is nyomkodhatná a gombokat. A 2018-as választáson több egyéni körzetben is befutó lehetett volna.
Rendszerem első olvasatra talán nem tisztán érthető, de szerintem figyelmes olvasás után átlátható. Nincs benne semmi bonyolult kompenzáció, minden szavazat egyenértékű. Van benne egyéni képviselet, csak a körzeteket a megválasztottak osztják el egymás között. Listás rendszer, hiszen a szavazók túlnyomó többsége személyesen nem ismeri a jelölteket. A személyes ismertség inkább az önkormányzati választásokon fontos, és ott igen sok a helyben jól ismert független jelölt. Az a jelölő szervezet döntése, hogy a listáján szereplő közismert nevek előnyt, vagy hátrányt jelentenek számára.
Lehet, hogy a vázolt rendszer kissé idealista elképzelés, de akik azt mondják, hogy tökéletesen kormányozhatatlan országot eredményez, azok azt állítják, hogy az országnak nincs 200 okos, tisztességes, a politikából nem meggazdagodni, hanem az ország javát szolgálni akaró állampolgára. Nem gondolom, hogy a képviselő ingyen dolgozzon. A főállás nem ingyen munkát jelent. Tisztes fizetést kell kapniuk, ami biztosítja a megélhetési gondoktól való mentességet.
Köszönöm a majd 200 kommentet. Közzétételem célja az, hogy másokat is gondolkodásra késztessek a témával kapcsolatban, és mások is írják meg, hogy milyen kormányzati rendszert tartanának jónak egy a NER utáni rendszerben. Az ezekből kialakuló viták hasznosak lehetnek a profi alkotmány jogászoknak egy olyan rendszer megalkotásához, amely kivezethet e retrográd rendszerből. A NER biztosan bukni fog, mert a történelemben még nem tudott egy olyan rendszer sem fennmaradni, amely a társadalom értéktermelő rétegeit kirekesztette a hatalomból, és a megtermelt javakat ilyen mértékben sajátította ki és pazarolta el. Ma úgy néz ki, hogy megcéloztuk Európa legszegényebb nemzete címet, és már ezüstérmesek vagyunk.
Köszönöm azokat a kommenteket is, amelyekben a poszt tárgyában nem szereplő témákban is, sokszor mélytengeri színvonalú párbeszédeket folytattak egymással. Ezeket a szórakoztató kategóriába soroltam (tisztelet a kivételnek). Örülök, hogy a bérkommentelők táborának is jó témával szolgáltam, és egy kicsit dolgozhattak a reménybeli trafik koncesszióért,, földbérletért, vagy esetleg egy vágyott zsíros állami állásért.
„A téma a földön hever” mondták régen. Ha hosszú hideg telünk lesz, még írok valamit.

DFK 2019.01.04. 08:53:35

@math0: akkor egy tény Brendelkém: a maszop és a szadesz 1994-ben átírta az önkormányzati választás szabályait, pár hónappal az önkormányzati választás előtt. Szóval hazudsz.

DFK 2019.01.04. 09:08:03

@Mátraházi János: Ismerjük ezt a független, pártpreferencia nélküli loszter típust. Aki valahogy mindig a ballibsik dumáját mondja fel. Minden elemében. Még a más véleményen levők fizetett kommentelőnek nyilvánítását is. Csupa jól bejáratott panel. Nem vagyunk ám olyan hülyék, hogy ne vegyük észre a rendszerszerűséget, a tervezetten elhelyezett posztokat.

DFK 2019.01.04. 09:10:25

@Mátraházi János: Ráadásul egy új blog első posztjával rögtön index címlapra kerülni...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.04. 10:43:08

@DFK: röhej vagy, faszfejkém, önkormányzati választásokról hablatyolsz, bazdmeg, neked az hasonlítható a parlamenti választási rendszer átírásához? neked az a diktatúra eszköze? szerinted egy diktatúra az önkormányzati választásokon betonozza be magát a hatalomba?! idióta vagy. tény, hogy még két ciklusra sem betonozták be magukat. pedig ha 1998-ban az első fordulóban még simán nyertek, szóval egy egy fordulós választásokon maradt volna az MSZP-SZDSZ kormány. de az MSZ és az SZDSZ nem volt olyan diktatórikus geci, mint Orbán.

egyébként két tény:

1) az önkormányzati választások azóta is egyfordulósak, a Fidesz nem csinálta vissza a dolgot, tehát nincs mit ugrálnod. nyilvánvalóan ez a jobb rendszer

2) a Fidesz azonban átírta az önkormányzati választásokat IS.

Orbán diktátor, O1G.

Mátraházi János 2019.01.04. 22:49:29

Én fényes nappal, dologidőben nem kommentelek. Te igen, tehát munkaidőben vagy. Nem vagyok névtelen, mint te. Én ha tudom, hogy egy ismeretlen személlyel fogok kapcsolatba kerülni, akkor beütöm a nevét néhány keresőbe. Ha rögtön válaszolsz, a túlórádat csak 3 év múlva fogják kifizetni.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2019.01.05. 13:24:33

@Mátraházi János: Bocs, eddig évente fizették ki a túlórát? merthogy eddig egy év volt a maximum munkaidőkeret.

Mátraházi János 2019.01.05. 19:04:36

@Fermentátor: az irónia erősebb, ha a lehetséges szélső esetet nevezem meg. Komolyan gondolva a túlóra kiterjesztés az ország hatékonyan termelő dolgozóinak munkaidő alapját növeli meg. Mindig azt a lovat ütik amelyik húz. A gyengén termelő, többnyire falusi lakosságnak nem kell félnie a túlóráztatástól, ők elég ha szavaznak.

David Bowman 2019.01.20. 10:33:47

Amig nincs negatív szavazat, mindig olyan nyer, akit a fél ország utál.