Mi lesz a NER után?

Egy nagyon igazságos választási rendszer

2018. december 29. - Mátraházi János

A mai bonyolult gazdasági és társadalmi viszonyok között egy ország számára a legfontosabb a kormányzás minősége. A kialakult demokráciákban a kormányokat az általános és titkos választásokon megválasztott képviselők bízzák meg, és ellenőrzik tevékenységét. Létfontosságú, hogy ezek a képviselők milyen erkölcsi tartással, élettapasztalattal, szakmai előélettel, függetlenséggel és az ország sorsa iránti elkötelezettséggel rendelkeznek. Jelenleg a választások többnyire politikai pártok jelöltjeire történnek. Néhány független jelölt bejutása általában nem szokta befolyásolni a hatalmi viszonyokat. A választókat rá kell döbbenteni arra, hogy milyen felelősséggel jár leadott szavazatuk, hogy kikre bízzák családjuk és nemzetük sorsát, országuk szövetségi viszonyait, barátaik és ellenfeleik megválogatását, a jelen és a jövő alakítását, adóforintjaik elköltését és erkölcsi rendünk alakítását.

A képviselőket jelölő pártok többnyire valamilyen ideológia elkötelezettjei, és e szerint helyezkednek el a baloldal – jobboldal skálán. Magyarországon a választási szabályokat úgy alkották meg, hogy a győztesek stabilan kitölthessék mandátumuk idejét. Egy ilyen rendszerben a képviselők többnyire az őket parlamentbe juttató párt elkötelezettjei és többségükben megélhetési politikusok, vagy a hatalom birtoklásából tetemes hasznot húzó, vagyonosodó elit tagjai. Az ilyen képviselőktől nem várható el, hogy munkájukat tudásuk és lelkiismeretük szerint végezzék el, tevékenységük és szavazatuk, pártjuk vezetőinek érdekét szolgálja. Ez a demokratikus működést megfojtó gyakorlat bonyolult világunkban gazdasági és társadalmi visszaesést eredményez. A kitöréshez egy új szemléletű képviselői munka és választási rendszer kell. Az emberek természetes igénye minden választással kapcsolatban, hogy a módszer biztosítsa az igazságos választás lehetőségét.

A világ parlamentáris rendszerei általában kétkamarásak. Magyarországon egykamarás, pedig az infrastruktúra meg van a kétkamaráshoz. Ebben az írásban egy kétkamarás működés választási rendszerét próbálom felvázolni, ahol a döntések az alsóházban születnek a felsőház kötelező szakmai véleményezése után. Javaslatomban eltérek a más országokban kialakult felsőházi feladatoktól. Elképzelésem a hatalomgyakorlók és a választók kapcsolatának szorosabbra fogását, és ezáltal a demokratikus hatalomgyakorlás erősítését szolgálja.  Az alsóház főállású képviselőkből áll, akik más választott tisztséget nem tölthetnek be, és gazdálkodó szervezetekben vállalható szerepükben is korlátozni kell őket. A parlamenti képviselői munka első sorban nem megélhetési foglalkozás, hanem a nemzetnek tett szolgálat, és egy képviselő legfeljebb háromszor lehet megválasztható. Egy ciklus öt év terjedelmű, ha a parlament ki tudja tölteni mandátumát. Képviselő jelölt legalább húsz éves legyen, és rendelkezzen két év tanult szakmájában eltöltött munkaviszonnyal. A képviselők minden szavazata titkos. Döntésüket saját lelkiismeretük szerint kell meghozni. A titkosság megsértése büntetőjogi kategória kell, hogy legyen. A három ciklusát kitöltött képviselő a felsőház tagjává választható, ha a felsőházi tagság feltételeinek megfelel. Ez a rendszer biztosíthatja a megfelelő mobilitást, és a sokszínűség mellett az észszerű kompromisszumokon alapuló kormányzati stabilitást.

A felsőház tagjai félállású munkakörben, szakmájuk gyakorlása mellett látják el feladataikat. Megválasztásuk a képviselőjelöltekkel egyidejűleg történik, mandátumuk is a képviselőkével azonos idejű. A felsőház tagjának olyan személy jelölhető, aki betöltötte 35. életévét, és szakterületén szakmai, vagy közéleti elismertséget szerzett. Munkájukat jogi-igazgatási, humán, és műszaki-gazdasági tagozatokba szerveződve végzik. Feladatuk, hogy az alsóházi szavazások előtt a benyújtott törvényjavaslatokat a tárgynak megfelelő tagozat egyöntetű, vagy többségi és kisebbségi véleményezéssel lássa el. Az alsóházban csak formai, technikai okokból szavazásra kerülő témákban elegendő a jogi-igazgatási tagozatvezető szignálása. A végrehajtó hatalom ellenőrzésével kapcsolatban a felsőház választott vezetői az alsóház plenáris ülésén bármikor véleményt nyilváníthatnak, vagy kérdést intézhetnek a miniszterelnöknek címezve. Évente egyszer többségi és kisebbségi értékelő jelentést készít a kormányzati és törvényhozói munkáról.

A választási időszak közeledtével általában megnő a közéleti aktivitás, és megindul a következő választás szereplőinek kiválasztódása. Ebben kell a jelenlegihez képest gyökeres változás. Számoljunk egy kicsit közelítő adatokkal. Magyarországon 8 millió választópolgár van. Részvételi arányt figyelembe véve részt vesz a választáson 5 millió választó. A képviselők száma 200. Tehát 25 000 szavazattal kellene egy képviselőt megválasztani. Egy nagyon igazságos és könnyen átlátható választási rendszer a következőképpen nézne ki.

Az államfő kitűzi a választás időpontját a választások előtti 140-130. napon. A 110. napig minden választó polgár megkapja a jelölő kartonjait (2 db), és a választási iroda elkészíti a programnyilatkozat kérdéseit. Regisztrálják magukat a választáson indulni szándékozó jelölő szervezetek, amik lehetnek pártok, civil szervezetek, de akár egyetlen személy is, aki a feltételeknek megfelel. Egy akár évszázados hagyománnyal rendelkező civil szervezet jelöltje sokkal elismertebb képviselő lehet egy választási kamupárt ismeretlen jelöltjénél. A jelölő szervezeteknek az indítani szándékozott jelöltek után személyenként egy havi minimálbérnek megfelelő letétet kell befizetni, és ki kell tölteni egy minden jelölő szervezet számára azonos kérdéseket tartalmazó programnyilatkozatot. Ez az okmány a jelölő szervezet hivatalos, a későbbiek során a választók részéről számon kérhető választási programja. Megnevezik a személyi feltételeknek megfelelő, felsőházi tagságra jelöltek nevét. A jelöléshez be kell szerezniük a jelölt írásos beleegyezését. A felsőházi tagságra jelölésnél a hármas szakmai tagozódást is figyelembe kell venni, és annyi tagot jelölhetnek ahány képviselő jelöltjük van. A 80. napig a jelölő szervezetek begyűjtik a választóktól a nekik szánt jelölő kartonokat. A jelölő szervezet annyi képviselő jelöltet indíthat ahányszor ezer érvényes jelölő kartont sikerült begyűjteni, de maximum annyit ahány jelöltre befizették a letéti díjakat. Ugyanannyi felsőházi tagságra jelöltjük is lesz. A felsőházi tagok listája általában ismertebb neveket tartalmaz, mint a képviselő jelölteké, de a jelölteket minősíti, hogy kiket tudtak maguk mellé megnyerni. A 60. napig a választási iroda ellenőrzi a jelölő kartonokat és listákat, valamint összesíti és közzéteszi a választási listát. Megindul a hivatalos választási kampány. A listára került jelöltek után befizetett letétet a jelölő szervezetek visszakapják. A kellő számú jelölő karton hiány miatt kiesettekre befizetett letéteket a jelölő szervezet elbukta, és ez a pénz a kampánytámogatási keretbe kerül.

A kampányban biztosítani kell az állami kampány eszközök rendelkezésre bocsátását a jelölő szervezetek részére, a jelöltek száma szerint, de progresszíven a kevesebb jelöltek javára. A névsorokat tartalmazó választási listát a választók előtt nyitva álló állami intézményekben, de legalább az önkormányzati hivatalokban a kampány ideje alatt ki kell függeszteni. A jelölő szervezeteknek a jelöltjei száma szerinti pénzbeli kampánytámogatás jár, amivel a választás után elszámolni kötelesek. A kampányban a közmédia reklámok és vitaműsorok formájában arányos megjelenést köteles biztosítani a jelölő szervezeteknek. A plakátkampányban is a jelöltarányos megjelenést kell biztosítani.  A kampányolás etikai és gazdasági szabályait szigorú törvényi keretbe kell foglalni. A szavazás és szavazatszámlálás a már jól kialakult rendszer kibővítésével történhet. A külföldön tartózkodó szavazati jogú állampolgárok szavazhatnak személyesen a külföldi képviseleteken, levélben és a kampány időszak második felében működtetett elektronikus rendszerben. Az elektronikus előszavazást az itthon szavazók részére is elérhetővé kell tenni.

A szavazás lezárása után az elektronikus rendszer számolja a szavazók és az érvényes szavazatok számát, valamint külön-külön a jelölő szervezetekre leadott szavazatokat. Ezekhez hozzáadják az elektronikus elő szavazatokat, majd három nap múlva a kézzel megszámlált levélben leadott szavazatokat. Az összesítés után az érvényes szavazatok száma osztva a képviselői helyek számával kiadja az egy képviselőre jutó szavazatszámot. A jelölő szervezetek listáiról annyi jelölt biztosan mandátumot kap, ahányszor meg van az egy képviselőre jutó szavazatszám a jelölő szervezetre leadott szavazatok számában. Mivel valószínűleg így számolva nem lesz minden hely betöltve, további bejutók az egy képviselőre jutó szavazatszám csökkentésével számolhatók ki. A felsőházi tagságnál ugyanez a megoldás, azzal a kikötéssel, hogy a jelölő listán a neveket a szakmai tagozódás szerint váltakozva kell sorszámozni.

A szavazatszámlálás és az esetleges óvások lezajlása után összeül a képviselőház és a felsőház, és bizonyára hosszas egyeztetések után megválasztja tisztségviselőit. Az államfő hivatalból a legtöbb képviselői helyet szerzett jelölő szervezet első jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Ha esetleg két azonos erejű szervezet van, akkor a felsőház dönt többségi szavazással. Ha a megalakult kormány megkapta a képviselőház bizalmát, megkezdheti a kormányzást. Ha a kormányalakítási megbízást visszaadják, vagy a megalakult kormány nem kap bizalmat, akkor a képviselőház javasol valakit az államfőnek a képviselők, vagy a felsőházi tagok közül. Ha ez a kormányfőjelölt sem jár sikerrel, a képviselőház még egyszer javasolhat kormányfőjelöltet. Ha a harmadik jelölés is sikertelen, akkor mind a képviselők, mind a felsőházi tagok elvesztik mandátumukat és új választásokat kell kiírni. A már harmadszor megválasztott képviselők többet nem jelölhetők képviselőnek, és a többiek is elvesztettek egy 5 éves ciklust.

A megalakult és bizalmi szavazáson megerősített kormány kormányprogramot bocsát ki, ami a kormányt alkotó jelölő szervezetek választási programnyilatkozatain alapul. A kormány szerkezetét jó volna legalább fő vonalakban időtállóvá tenni az alkotmányban, hogy az egymást követő kormányok ne cincálhassák szét a profi államapparátust. Ez úgy nézne ki, hogy a miniszterelnöknek három helyettese lenne. A miniszterelnökséget, külügyminisztériumot, belügyminisztériumot, igazságügyi minisztériumot és a honvédelmi minisztériumot irányító minisztereket fogná össze a rendészeti és igazgatási miniszterelnök helyettes. Ő lenne a miniszterelnök általános helyettese is. A humán miniszterelnök helyetteshez tartoznának az egészségügyi, oktatásügyi, művelődésügyi és a sport és életmód ügyi miniszterek. A műszaki és gazdasági miniszterelnök helyettes felügyelné a pénzügy, fejlesztésügy, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint a természet és környezetvédelem minisztereit. Így a kormány 17 tagú lenne, amit csak 2/3-os törvénnyel lehetne megváltoztatni. Mivel előfordulhat, hogy a képviselőház összetétele sok kis jelölő szervezet képviselőiből áll, célszerű koalíciós frakció szövetségeket alkotniuk, és a nem szövetkező független képviselők is egy frakciót alkotnának, biztosítva ezáltal az egyenlő felszólalási lehetőségeket. A frakciók a kormány oldal és az ellenzék felállása szerint szerveződnének.

Mivel a választás tisztán listás, az országban 120 – 160 darab területi képviselői körzetet kell kialakítani plusz-mínusz 10%-os lakossági létszám tűrés betartásával. A megalakult képviselőházban a tisztséget nem viselő képviselők közül 120 – 160, egymás közötti egyeztetéssel körzetet választ úgy, hogy a körzetben legtöbb szavazatot szerzett jelölő szervezet képviselőit elsőbbség illeti meg. A kormányzás demokratikus gyakorlásának erősítése céljából minden évben egy napon (mondjuk május utolsó vasárnapján) országos választási napot kell tartani. Ezen a napon összevontan kell megtartani minden országos és helyi önkormányzati választást, ami egy év alatt összegyűlt. Kötelezően népszavazáson kell megerősíteni minden kétharmados törvényt és a 2000 mrdFt feletti állami beruházásokat.

Természetesen a fent vázoltak alapelvek, ezek kidolgozását elhivatott szakértőknek kell az alkotmányozás folyamatában kidolgozni. A cél az, hogy az országot irányító legfőbb testület tagjai a legkiválóbb polgárok közül kerüljenek ki, és az üzleti alapon működő, egyéni egzisztenciális és vagyoni érdekeket előtérbe helyező politikusokat felváltsák a nemzeti érdekeket önzetlenül szolgáló, szakmai hivatástudattal, széles körű tájékozottsággal, makulátlan tisztességgel, önálló véleménnyel rendelkező, a hatalomba nem bebetonozott képviselők. A szavazók előtt a jelölő szervezeteket képviselő jelöltjeik, mint politikus döntéshozók, és a felsőházi tagságra jelöltek, mint gyakorló szakemberek minősítik.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://egynagyonigazsagosvalasztasirendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr5114522386

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Emmett Brown 2018.12.31. 14:08:13

@John Nethem: hogy szavaztál volna, ha a fidesz nem futamodik meg a népszavazás elől?

John Nethem 2018.12.31. 14:08:34

@math0:

Okoska !!!

Lényegtelen, mit ajvékolsz.

MI az egyéni választás lényege a VILÁGON bárhol ???

Aki a legtöbb szavazatot kapta, az nyerte a mandátumot.

Úgy, hogy rugózhatsz tovább a matracban...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:09:01

@balfaszokkal sáncoló: van. csak idióta vagy ahhoz, hogy kitaláld, hogyan, pedig leírtam és linkeltem. a német rendszer ilyen.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

az nem érv, hogy hülye vagy ahhoz, hogy valamit felfogj.

John Nethem 2018.12.31. 14:09:49

@math0:

Értem.

tehát az érdemi érvelés helyett átcsapsz személyeskedő jelzőosztogatásba.
Na ilyen a te fajtád....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:11:16

@John Nethem: van olyan választási rendszer, ahol a képviseleti elv, és az arányosság elv is megvalósul.

nem igaz, hogy muszáj olyan gecinek lenni, mint Orbán, a faszt muszáj. Orbán azért geci, mert neki ez belülről jön, mert egy diktátor fasz. semmi nem írja elő, hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:13:04

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:14:02

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

John Nethem 2018.12.31. 14:17:28

@math0:

Szóval lófatyka, hogy csak 3 év múlva derül ki, hogy az első év első hónapjának 3. hetében túlóra volt-e az a 10 óra, vagy nem.... AZT már az adott HÓNAPban tudni kell.

Az eddigi viták legtöbbje ( bíróságra jutottakban is) arról szólt, hogy MENNYI a túlórapótlék , ugyanis nem mindegy, hogy az belenyúlik-e az éjszakába, illetve munkaszüneti napon van-e vagy éppen szabadnapon stb...

Emmett Brown 2018.12.31. 14:17:32

@John Nethem: a vasárnapi nyitvatartás. Illetve ha már itt tartunk, akkor az Olimpiai kapcsán is kíváncsi lennék.

John Nethem 2018.12.31. 14:20:37

@math0:

Az ostobaságot ismétlőknek, csak itt, csak most, csak nekik:

4. tévhit: A munkaidőkeret elszámolás nélkül lezárható

A munkaidőkeret tartama megállapításának azért van jelentősége, mert a feleknek a munkaidőkeret végén el kell számolniuk. Az elszámolást a teljesített munkaidő alapul vételével kell elvégezni.

Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy egy munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak a kereten belül főszabály szerint ugyanannyit kell dolgoznia, mint egy általános munkarend szerint dolgozónak ugyanennyi idő alatt. Így például az egy havi (négy heti) munkaidőkeretben alkalmazott munkavállalónak a havi keretben ugyanúgy átlagosan 176 órát kell dolgoznia egy hónap alatt, mint egy általános munkarendben foglalkoztatottnak ugyanennyi idő alatt. A különbség abban áll, hogy munkaidőkeret alkalmazása esetén a 176 munkaórát rugalmasabban, a munkáltató érdekeinek jobban megfelelő módon lehet beosztani, és nem csak hétköznapokon napi 8 óránként.

Ha a munkavállalót egy adott munkaidőkereten belül a munkáltató nem osztja be a teljes időtartamra (azaz fel nem használt munkaórák maradnak a munkaidőkereten belül), a munkavállalót az adott időszakra járó alapbére ekkor is megilleti.

Amennyiben azonban a munkavállaló az előzetesen közölt munkaidő-beosztástól eltérő időben végez munkát, az így teljesített munkavégzés rendkívüli munkaidőnek minősül. Ezt a szabályt egyenlőtlen munkaidő-beosztás, azaz munkaidőkeret alkalmazása esetén is alkalmazni kell.
Dr. Török Bernadett, jogász, CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Irod

bajko-sokoray · http://bajko-sokoray.hu 2018.12.31. 14:20:50

Ez egy igen komplex tündérmese. Túl komplex, és túlságosan egy mese... Egyes elemei önmagukban is megvalósíthatatlanok, nemhogy együtt!

John Nethem 2018.12.31. 14:23:14

@Emmett Brown:

Elméletben nem ellenezném a vasárnapi boltzárat, de a magyar társdalmi berendezkedés, a személyes életem is azt mondatja velem, hogy egyáltalán nem szabad korlátozni, még akkor sem, ha nyugaton vannak a vasárnapi nyitvatartásra vonatkozóan korlátozások.
Én Magyarországon nem tartom elfogadhatónak bármiféle hétvégi boltzárat..

csakegyvalaszto 2018.12.31. 14:25:25

@Emmett Brown: Én azt nézném meg, hogy Európai Ügyészséggel kapcsolatos népszavazáson mi lenne...

John Nethem 2018.12.31. 14:26:37

@math0:

Okoska !!

A BUNDESTAG egy létszámában rugalmas parlament ! van hogy 500 fős, van hogy 800 !

Ennyi erővel akkor a legdemokratikusabb parlament a 9,8 milliós képviselőt tartalmazó rendszer lenne....

Emmett Brown 2018.12.31. 14:29:01

@John Nethem: ok, ez fair.

És az korrekt-e, hogy a kormány az elmúlt pár évben mindkét neki necces ügyben inkább visszavonta a terveit, minthogy ki kelljen írni a szavazást?

Emmett Brown 2018.12.31. 14:31:37

@csakegyvalaszto: az szerintem túl elvont téma ahhoz, hogy egy népszavazást elvigyen önmagában.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 14:39:06

@Emmett Brown: "az szerintem túl elvont téma ahhoz, hogy egy népszavazást elvigyen önmagában"
Elég szomorú, mivel a főügyész igazságszabotációja miatt jutottunk el a következmények nélküli lopások országába.
Jó, ha önmagába nem elég meg lehetne fejelni pl a képviselők tiszteletdíjának a kérdésével, vagy a két fordulós egyéni választási rendszer visszavezetését. Arra is kíváncsi lennék hogy szavazna a nép...
Ezen felül el tudnék képzelni még nagyon sok kérdéskört...

John Nethem 2018.12.31. 14:57:00

@Emmett Brown:

Nem elegáns megoldás, de nem inkorrekt.
Egy kormányzatnak --- máshol is a világban --- adva van rá a lehetősége, hogy bármilyen tervét visszavonja. ez éppen egyfajta rugalmasságot is jelent, mégha nem is a rendkívül lényeges dolgokban. De a kormányok már csak így működnek. Még MERKELé is... Talán elég csak arra utalnom, hogy egymaga döntött a migránsok beengedése ügyében, ami alkotmányos aggályokat is fölvetett Németországban, és ez a játszma még nem futott le. Merkel is meglehetős autokratikussággal vezeti Németországot. És ő is bajban van, mert minden valamirevaló utódot kipöckölt maga mellöl, mint a valamikori vetélytársakat....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 14:57:25

@John Nethem: "Szóval lófatyka, hogy csak 3 év múlva derül ki, hogy az első év első hónapjának 3. hetében túlóra volt-e az a 10 óra, vagy nem.... AZT már az adott HÓNAPban tudni kell."

HAZUDSZ. a keret pont arról szól, hogy ez nem dől el a 3. év végéig.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

John Nethem 2018.12.31. 14:59:47

@Emmett Brown:

Egyébként a NÉPSZAVAZÁS kétélű dolog.

Itt is írták már sokan, hogy olyan dologban szavaztatni, amihez a ország jelentős része nem ért, elég érdekorientált. Ugyanakkor nagyon szépen mutat a demokrácia térképén -- bár érdekes módon éppen ettől a módszertől ódzkodnak a nagy demokratikus nyugatiak--- ergo: az URALKODÓ ELITISTA KISEBBSÉG, ami gyakorlatilag a zöldekké avanzsált kommunisták és a 68-as anarchisták konglomerátuma....

John Nethem 2018.12.31. 15:00:37

@math0:

Én nem értem, miért akarod mindig az orrodat beleveretni a hülyeségeidbe...

Tanulj !

5percado.hu/munkaidokeret-a-gyakorlatban-1-resz/

5percado.hu/munkaidokeret-a-gyakorlatban-2-resz/

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:00:52

@John Nethem: "Szóval lófatyka, hogy csak 3 év múlva derül ki, hogy az első év első hónapjának 3. hetében túlóra volt-e az a 10 óra, vagy nem.... AZT már az adott HÓNAPban tudni kell."

HAZUDSZ. a keret pont arról szól, hogy ez nem dől el a 3. év végéig.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:02:45

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:04:29

@John Nethem:

van olyan választási rendszer, ahol a képviseleti elv, és az arányosság elv is megvalósul.

nem igaz, hogy muszáj olyan gecinek lenni, mint Orbán, a faszt muszáj. Orbán azért geci, mert neki ez belülről jön, mert egy diktátor fasz. semmi nem írja elő, hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 15:04:59

@math0: Vasarnap kb ugyanazok vannak a boltban, mint hetkoznap, nem pedig más eladók arra a napra.
Az érveket kérlek, ne szemelyeskedessel pótold!
Ui nem szavaztam a fideszre. Eddig soha.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:05:39

@John Nethem:

"A BUNDESTAG egy létszámában rugalmas parlament ! van hogy 500 fős, van hogy 800 !"

ez nem érv.

"Ennyi erővel akkor a legdemokratikusabb parlament a 9,8 milliós képviselőt tartalmazó rendszer lenne.... "

ez nem következik.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:06:12

@Fermentátor: " Vasarnap kb ugyanazok vannak a boltban, mint hetkoznap, nem pedig más eladók arra a napra. "

HAZUDSZ.

John Nethem 2018.12.31. 15:06:28

@math0:

Az AGYAD KERETE, na az szól arról, amiről zagyválsz...

John Nethem 2018.12.31. 15:07:50

@math0:

Te még jobban hazudsz.

Sőt ! Rosszhiszeműen hazudsz !

Ráadásul trollkodsz és provokálsz egyben.
Szóval ennyit a tefélékről....

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:09:06

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 15:09:53

@John Nethem: a 3 éves keretidő miatt a túlóráról eleve csak a 3. év végén derül csak ki, hogy tényleg túlóra, vagy lecsúsztatják. ez a rendszer így már eleve geciség. ha lecsúsztatják, az is geciség (kivétel, ha a munkavállaló akarta), ha kifizetik, akkor meg bizony a 3. év végén fizették ki. előbb nem is lehet.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

csárlszbrunzol 2018.12.31. 15:11:45

@GIeccsertetű: Tehát helyezzen MINDENT piaci alapokra? Beleértve a nagy állami elosztórendszereket is? (Nyudgíj, EÜ, közösségi közlekedés, oktatás, rendvédelem, stb,)

Szerintem félreérted. Abbéli aggályomat próbáltam megfogalmazni, hogy az egységsugarú választó óhaja, hogy legyen pénze mindenre az államnak (ami (szerinte!) fontos), de ne szedjen be. De ha mégis muszáj, akkor már ne a szegény kisemberketől, hanem legfeljebb a "gazdagoktól". Szóval ha ilyenen múlna egy politikus élete, akkor a lőtéri kutya nem vállalná - már amelyiknek van egy csöpp esze. Ha még mindig nem dereng, akkor nézd majd meg azt is, mire reagálva válaszoltam ezt szepipiktor kollégának.

John Nethem 2018.12.31. 15:12:40

@math0:

De bizony.

Éppen attól tud demokratikusnak tűnni, hogy a budestag létszámkerete változó, a töredékszavazatokat kapott pártok részére.. Bár ott is van azért alsó korlát, még sem lenne szép, hogy 40 féle párt tollászkodjon a parlamentben, és gyakorlatilag meggátolják a normális működést. A parlament nem azért jön létre, hogy egymással bajlódjanak a képviselők, hanem hogy az ország dolgaiban döntsenek a világ eseményeihez és alakulásához igazodóan .....

csárlszbrunzol 2018.12.31. 15:15:36

@csakegyvalaszto: "Akkor elmaradt a szolidaritás, most viszont van egy komoly és kitartónak tűnő ellenállás,..."
Szolidaritást ezzel keverni aránytévesztés. Amúgy is, ebben a szélsőségesen indivudalista országban szerintem légvárakra építkezik, aki szolidaritást vár el. Valahogy az mindig csak egy irányban tud működni, tehát valójában nem létezik.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 15:15:50

@Emmett Brown: Nem engem kérdeztél, remelem, nem gond, hogy én is válaszolok!
Nézzük onnet, hogy mi volt a kimondott célja a nolimpiai és a boltzarellenes népszavazás kezdemenyezesenek: hogy ne legyen bp-en olimpia es, h ne legyen boltzár. A kormany visszakozasaval mindkettő megvalósult. Ez igy gyorsabb is, olcsóbb is, mint nepszavazassal. Tehat szerintem ez korrekt lepes volt. Persze, ha a kezdeményezők celja nem a boltzár megszuntetese és az olimpiai pályázat visszavonatasa volt, hanem a kormány legyőzése egy nepszavazason, akkor érthető az elégedetlenségük, mert igy nem érhettek célt.

John Nethem 2018.12.31. 15:18:29

@math0:

nem mintha tanultál volna bármit is. Vagy alapból funkcionálisan analfabéta lehetsz... akkor végül is hiába a dolog....
Hát akkor még egyszer veselkedj neki:
www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

John Nethem 2018.12.31. 15:21:30

@math0:

És csak az olyan ostobáknak, mint te, kiemelve:

John Nethem 2018.12.31. 15:22:13

@math0:

És csak az olyan ostobáknak, mint te, kiemelve:

A munkaidőkeretben foglalkoztatott
munkavállalók munkaidő-elszámolását is
tartalmazó havi elszámolásnak a havi
béradatokon túl tartalmaznia kell:
 a munkaidőkeret munkaóráinak számát,
 a munkaidőkeretből az elszámolásig
ledolgozott / a még hátralévő
munkaórákat,
 az adott hónapban kiadott heti
pihenőidőt, (külön feltüntetve az előző
munkaidőkeretben keletkezett rendkívüli
munkaidőt az adott hónapban azt
ellentételező szabadidőt,)
 az adott hónapban kiadott heti
pihenőnapok és munkaszüneti napok
számát.
 az adott hónapban a munkaidő-
beosztáshoz képest elrendelt és teljesített
rendkívüli munkaórák számát, ezen belül
a pihenőnapi rendkívüli munkavégzések
tartamát.
A munkabérpótlékokat a havi elszámolás
során meg kell állapítani, a következő
hónapra át kell vinni, és a keret végén kell
elszámolni.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 15:25:20

@math0: Szerintem állj le ezzel a hazugozassal. Nem azt jaratod le vele, akinek írod, hanem kizárólag magadat.
Azt meg ne gondold, hogy ha felvesznek hetvegi muszakra nehany penztarost, ok fogjak mukodtetni az egesz boltot! Menj el vasarnap egy coopba vagy realba vagy tescoba:
kb. ugyanazokat latod a csemegepultnal vagy az egyeb osztalyokon, mint hetkoznap.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 15:46:26

@John Nethem:
ado.hu/munkaugyek/rabszolgatorveny-apro-de-fontos-elemet-szurtak-ki-a-bdo-szakertoi/

24.hu/fn/gazdasag/2018/12/19/rabszolgatorveny-beremeles-csel/

szakszervezetek.hu/hirek/16234-rabszolgatorveny-marad-a-400-oranyi-tuloraztatas-lehetosege

Mégegyszer leírom, a tüntetéseknek nem az alfája és omegája ez a törvény, hanem ez volt az utolsó csepp a pohárba.
Mielőtt agyonvéded, azért Te is olvass egy picit, az utóbbi link egy általad is linkelt lapról van, így elvileg annak a szavát nem találod elfogultnak.

John Nethem 2018.12.31. 15:56:42

@csakegyvalaszto:

A 400 óra túlóra a 2003-as EU-s IRÁNYELVEKHEZ igazodik.

Gondolom mindezeket azért tetted be, mert ismered az EU-s irányelveket.

És speciel végigolvastam.
Az EU-s irányelv pedig azt tartalmazza, hogy az 52 hétre heti 48 munkaidőt határoz meg, beleértve a rendkívüli munkavégzést (= túlóra) is.
52 hétre számolva pedig az EU-s irányelv 416 óra TÚLÓRA elrendelését engedélyezi.

Egyéb kérdés ???

John Nethem 2018.12.31. 15:58:50

@csakegyvalaszto:

Én a HISZTIN kívül, a PROGRAMTALAN ellenzéken kívül és a MOMENTUM által fölheccelt aktivistákon kívül KEVÉS olyan DOLGOZÓ embert láttam az eddigi tüntetéseken, akiket BÁRMI is érintene, ami ellen tüntettek....

Emmett Brown 2018.12.31. 16:03:21

@Fermentátor: az aláírások számából kiindulva ez kb azt jelenti, mintha a DKnak vétójoga lenne.

Ha a hatékonyság meg az olcsóság lenne a fidesz célja, akkor nem lett volna a bevándorlásos népszavazás.

csakegyvalaszto 2018.12.31. 16:04:11

@John Nethem: Lesz akit jobban érint, lesz akit kevésbé, nem minden munkáltató egyforma. De ha valaki fél év múlva rájön, hogy átverték és kihasználták, akkor már nem tud kiállni ez ellen a rendszer ellen. Az vessen magára, hogy most, amikor lehetősége lenne tiltakozni nem emelte fel a hangját...

Emmett Brown 2018.12.31. 16:12:48

@John Nethem: érdekes módon 2008ban mégis inkább megtartották a népszavazást (pedig borítékolható volt hogy mi lesz) a gaz 68as csőcselék helytartói, minthogy kifaroltak volna belőle. Bezzeg a dicső illibek elég szaporán blokkolták a vasárnapos szavazást, illetve amikor már nem lehetett akkor inkább visszaléptek, mert nem merték vállalni az érdemi társadalmi vitát és megmérettetést.

John Nethem 2018.12.31. 16:14:21

@csakegyvalaszto:

Ez így van.
Csak hogy EDDIG IS ÍGY VOLT. Aki át akarta verni a dolgozókat , az eddig is megtette.
No de vajon HOL VAN olyankor a SZAKSZERVEZET ???? Nem itt kell hangulatot meg lájkokat gyűjteni az utcán, hanem HATÉKONY MUNKAVÁLLALÓI védelmet produkálni és érdeket képviselni a munkáltatói TÁRGYALÓasztalnál.
Az UTCA NEM tárgyalóasztal ! Az utca már csak a TRÁGYALÓ kategória. Böfögni és szarni lehet az utcakőre, DE NEM az a megoldás, mert azt is el kell valakinek takarítania.....

És csak kérdezem:

Ha egy multi úgy látja, hogy a cseheknél, lengyeleknél, szlovákoknál RUGALMASABB a munkaidőszervezés adta jogkeret, és elviszi a munkát innen, akkor a szakszervezet állja az elbocsátott emberek bérét, és teremt munkát a számukra ???
Akkor persze megint ajvékol, hogy hogyan léphet tovább az a multi.....

hazug az a szakszervezet, aki azt mondja, hogy már csak az utca maradt.
Éppen akkor mondja ezt, amikor a munkáltatók kapkodnak a dolgozók után , és voltaképpen bizonyos zsarolási potenciával rendelkeznek ???
Sajnos az van, amit itt már valaki leírt: a szakszervezetekben már alig bízik valaki, főleg az érintett dolgozók közül, és ezzel az utcai megmozdulásokkal akarnak valamicske erőt felhalmozni ezek a szakszervezetek..

John Nethem 2018.12.31. 16:16:07

@Emmett Brown:

Ebből is nyilvánvalóan kitűnik, hogy a sima népszavazás egy politikai komédia kártyája csupán.
Ám ha ÜGYDÖNTŐ nápszavazás lenne valamennyi, akkor már más lenne a helyzet.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 16:19:24

@Emmett Brown: Ezekről a konkrét esetekről irtam, h dragabb lett volna. Nem arról beszeltem, h a fidesz mindig az olcsosagra torekszik.
Mondandom lenyege pedig, h igen, korrekt volt elengedni a veszett fejsze nyelet.

balfaszokkal sáncoló 2018.12.31. 16:19:43

@math0: Miről beszéltem, te idióta? Tisztán listás rendszerről. Erre te belinkeled egy vegyes választási rendszer kompenzációs szisztémáját. Tanulj meg magyarul olvasni, te balfasz..

John Nethem 2018.12.31. 16:21:20

@csakegyvalaszto:

És én is mondhatnám a másik oldalát a dolognak, amit előbb érintettem:

Ha 8-10 külföldi cég úgy dönt, hogy bezár és előnyösebb munkaszervezésű helyekre távozik, akkor az ott dolgozók joggal mondhatják, hogy voltaképpen a szakszervezet és az ellenzék verte át őket holmi poltikai haszonszerzés reményében....

A kilencvenes évejkből is volt már ilyenre példa, amikor Sárvárról a nagyreményű PHILIPS 5 év után lelépett, 1800 dolgozót otthagyva a szarban....
Pedig csak annyi volt , hogy letelt az 5 évnyi adókedvezmény időtartama......

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2018.12.31. 16:21:36

@Emmett Brown: De most komolyan: a nepszavazas volt a cél vagy a vasarnapi boltzár megszüntetése, az olimpiai palyazat visszavonasa?

csakegyvalaszto 2018.12.31. 16:22:19

@John Nethem: Felőlem bármit belinkelhetsz ide, olvasni már biztosan nem lesz időm. Egy dolgot azért kérdeznék: Lesz olyan munkavállalói csoport, akit hátrányosan érint ez a törvény?

Ha erre a kérdésemre a válasz igen, akkor fogd fel a dolgot úgy, hogy a társadalom ellenkezése a törvénnyel szemben indokolt, és akit nem érint, az szolidaritást vállal azzal, akit igen. Egy normális társadalomban pont így működnek a dolgok, hogy a nép képes összefogni azért, hogy senkit ne nyomjon el a regnáló hatalom. Remélhetőleg 2019 az összefogás és az ellenállás éve lesz!

És ezzel itt befejezvén kívánok mindenkinek Boldog Új Évet! Pártszimpátiától és véleménykülönbségtől függetlenül.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:24:00

@John Nethem:

faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:25:12

@John Nethem: faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.
VÁLASZ ERRE

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:25:43

@John Nethem: faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

Emmett Brown 2018.12.31. 16:39:25

@Fermentátor: nyilván az volt a cél, hogy Viktort szopassák. Ettől függetlenül nem elegáns egy hangos kisebbségnek engedni. Ergo vannak bizonyos ügyek, ahol már az aláírásgyűjtés önmagában politikailag érvényesnek számít, ami elég wtf szituáció egy demokráciában.

Szóra kész Szókratész 2018.12.31. 16:40:33

@math0: A spanyol választási rendszer sem demokratikus szted. ? Ugyanúgy listás és egyéni képviselők jutnak be a parlamentbe, és egyfordulós, mint a magyar..

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:40:56

@balfaszokkal sáncoló: ha te a tisztán listás rendszerről akarsz beszélni, akkor beszélj a kurva anyáddal, a fasz se beszélt erről, amikor beleugattál. én egy arányos és reprezentatív rendszerről beszéltem, a német rendszer ilyen. ha elvesszük az 5%-os limitet, akkor megkapjuk a legjobb, legigazságosabb rendszert.

Orbán meg a másik véglet: az egyik legferdébb, legigazságtalanabb, diktatórikus rendszer.

Emmett Brown 2018.12.31. 16:42:26

@John Nethem: hát az elég valószínű, hogy a felemelt érvényességi küszöb megfejelve a politikailag érvényes kategória bevezetésével nem segítette a népszavazás intézményét

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 16:43:50

@John Nethem: "KEVÉS olyan DOLGOZÓ embert láttam az eddigi tüntetéseken, akiket BÁRMI is érintene, ami ellen tüntettek...."

én sokat.

az, hogy te hülye vagy, vak vagy, meg nem látsz semmit egy olyan tüntetésen, ami nem is neked szól, az nem érv.

balfaszokkal sáncoló 2018.12.31. 16:45:56

Azt írtam te lufi fejű buzeráns, hogy a tisztán listás rendszerekben nincs területi képviselet.

Erre ezt írtad a retkes valagú büdös kurva anyádat:

" van. csak idióta vagy ahhoz, hogy kitaláld, hogyan, pedig leírtam és linkeltem. a német rendszer ilyen.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

az nem érv, hogy hülye vagy ahhoz, hogy valamit felfogj. "

Tehát azt írtad, hogy VAN, VAN, VAN, mert egy félanalfabéta szellemi fogyatékos droid vagy..

John Nethem 2018.12.31. 16:50:55

@math0:

Te bal@szka !!

A KÜLÖNBÖZETET !!!!

Amit a havi elszámolások és a teljes vége elszámolások közti adatalapján kijön.
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!!
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!!
De TE MÁST HAZUDTÁL !!!!

Emmett Brown 2018.12.31. 16:51:26

@Hata Mari..: nekem némi torzítás a kormányozhatóság miatt belefér, számomra a magyar rendszer azért nem demokratikus, mert egy darab párt döntött róla, úgy, hogy ennek az átalakítása nem szerepelt a programjukban.

John Nethem 2018.12.31. 16:52:31

@math0:

Bizony, TE és a NAPLOPÓKÉ !

A gender-CEU-sokkal együtt !
Hja !!!!

John Nethem 2018.12.31. 16:53:55

@Emmett Brown:

No igen...
De erre szokták mondani:

TETSZETTEK volna FORRADALOMMAL elsöpörni a kommunizmust a rendszerváltoztatgatás helyett...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:04:32

@John Nethem: "KEVÉS olyan DOLGOZÓ embert láttam az eddigi tüntetéseken, akiket BÁRMI is érintene, ami ellen tüntettek...."

én sokat.

az, hogy te hülye vagy, vak vagy, meg nem látsz semmit egy olyan tüntetésen, ami nem is neked szól, az nem érv.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:05:38

@John Nethem:

"A KÜLÖNBÖZETET !!!!

Amit a havi elszámolások és a teljes vége elszámolások közti adatalapján kijön."

pontosan ezt nevezik TÚLÓRÁNAK, te barom! keretidőben dolgozóknál ez a túlóra.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:06:18

@John Nethem: "A KÜLÖNBÖZETET !!!!

Amit a havi elszámolások és a teljes vége elszámolások közti adatalapján kijön."

pontosan ezt nevezik TÚLÓRÁNAK, te barom! keretidőben dolgozóknál ez a túlóra.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:07:22

@balfaszokkal sáncoló: ha te a tisztán listás rendszerről akarsz beszélni, akkor beszélj a kurva anyáddal, a fasz se beszélt erről, amikor beleugattál. én egy arányos és reprezentatív rendszerről beszéltem, a német rendszer ilyen. ha elvesszük az 5%-os limitet, akkor megkapjuk a legjobb, legigazságosabb rendszert.

Orbán meg a másik véglet: az egyik legferdébb, legigazságtalanabb, diktatórikus rendszer.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 17:09:04

@Hata Mari..: faszomat sem érdekli a spanyol választási rendszer. engem az érdekel, hogy Orbán rendszere igazságtalan faszság. Orbán diktátor. O1G.

John Nethem 2018.12.31. 17:47:52

@math0:

Még ehhez is hülye vagy, hogy értelmezd...

John Nethem 2018.12.31. 17:49:43

@math0:

Az ESZED tokját ha elvesszük, akkor kapjuk meg a szétfolyó agyadat, azt....
Földughatod az igazságodat, ha közben az ország irányíthatatlan te félkegyelmű !!!!

Hungarian Geographic · https://www.facebook.com/hungarian.geographic 2018.12.31. 18:49:42

@John Nethem: Saját, és a környezetem, vagy a magyar sportolók példája elég bizonyíték, hogy igen is átlehet venni azt a gondolkodásmódot "pillanatok" alatt, amiről otthon sokan bele sem mernek gondolni. Ha nem így lenne pl nem kommentelnék, nem blogolnék. Úgyhogy ne add fel ilyen könnyen!
Az másik, hogy vannak (pl az itt kommentelők túlnyomó többsége) akiknek ez sosem fog megadatni. Ezek a büdös prolik, meg a gazdáik miatt kell visszaállítani a halálbüntetést.
15-20.000 patkány kiiktatása megállítja az eddig, az elmúlt 30 évben 1.5 millió magyar elvesztését, a Magyar Holokausztot.
Mi az a 15-20.000 senkiházi halála az évi 67.000 magyar elvesztéséhez képest? Semmi!
Halálbüntetés + két kamarás Parlament = Kánaán 2-3 éven belül! Ennyike!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 19:19:40

@John Nethem: faszfejkém, a saját linkedről vett szöveg:

"A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.12.31. 19:20:47

@John Nethem: van olyan választási rendszer, ahol a képviseleti elv, és az arányosság elv is megvalósul.

nem igaz, hogy muszáj olyan gecinek lenni, mint Orbán, a faszt muszáj. Orbán azért geci, mert neki ez belülről jön, mert egy diktátor fasz. semmi nem írja elő, hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni.

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

Viszlát és kösz a halakat 2019.01.01. 08:36:39

@math0: "hogy 44%-ból kétharmadot kell összecsalni." Gondolom akkor is bőszen csalásoztál örök demokrataként amikor a kedvenceid 33+20%-a háromnegyedet ért '94-ben

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2019.01.01. 08:55:43

@Emmett Brown: Búék!
Nem a hangos kisebbsegnek engedtek, hanem az aláírásgyűjtés alapjan felmérték a kozhangulatot.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 10:18:21

@Viszlát és kösz a halakat:

1) 33%+20% > 50%
2) az MSZP-SZDSZ nem írt új alkotmányt, nem élt vissza a kétharmaddal úgy, mint az O1G.
3) nem sz MSZP írta azt a választási rendszert magának, mint O1G

O1G diktátor, ő magának írja a választási rendszert, ami neki csal.

John Nethem 2019.01.01. 11:09:22

@math0:

Megint a HÜLYÉK módszerével KIRAGADTÁL valamit a szövegkörnyezetéből, és azt lóbálod, mint a szaros vécépapírodat, amibe aztán az orrod fújod...

John Nethem 2019.01.01. 11:12:58

@math0:

Ostoba !!!!

Nem is tudott volna visszaélni a kétharmaddal, ugyanis az MSZP-SZDSZ egy KÉNYSZERházasság volt, TITKOS ás SUNYI háttéralkukkal. ( Bár erre nem lett volna szüksége az MSZP-nek...)
Ebben pedig az SZDSZ-nek más elképzelései lettek volna a kétharmados szavazatot igénylő törvényeknél.
Horn pedig nem akarta, hogy egy labilis kormánykoalíció legyen.
De mint a következőben látni lehet, ez a "házasság" az SZDSZ fölmorzsolódásához vezetett.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 12:17:27

@John Nethem: "A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 12:17:57

@John Nethem: ezek nem tények, ezt te álmodtad, amikor bilibe ért a kezed.

John Nethem 2019.01.01. 14:53:29

@math0:

Hiába ismételgeted idióta, akkor is hülyeségeket nyomatsz, mivel kiragadtad a szövegkörnyezetéből.
De hát aki eleve funkcionálisan analfabéta, annak mindegy....

John Nethem 2019.01.01. 14:55:19

@math0:

Okostojás !!

Legalább olvastál volna elemzéseket az 1994-re vonatkozóan. Akkor nem hablatyolnál sületlenségeket, meg nem nyomatnád a személyeskedő idiotizmusodat...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.01. 15:38:34

@John Nethem: "A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak
lejártát követően, ha a munkavállaló az
elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű
munkabérben részesült, a különbözetet
számára a következő havi munkabérrel ki kell
fizetni.7"

www.forum-media.hu/images/segedletek/2001cikk/A_munkaber_elszamolasa_a_munkaidokeretet_alkalmazo_munkaltatoknal.pdf

azaz mikor kell kifizetni a különbözetet, azaz azt az időt, ami a keret végén túlórának bizonyult? a keret végén. a 3. év végén.

tehát hazudsz, Fidióta, pszichopata, éjjel-nappal csak hazudni tudtok. ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

Mátraházi János 2019.01.03. 00:55:42

Összevont válasz:
Ezt az esszét 2017 nyarán írtam, de gépben maradt. Nincs személyes kapcsolatom az index egyetlen szerkesztőjével sem, és pártpreferenciám sincs. De nem szeretném, ha Magyarország ismét olyan helyzetbe kerülne, mint amilyenbe a jelenlegi hatalom példakép elődei juttatták. Ehhez tisztességes parlamenti rendszer kellene, mert a maiban akár nárcisz kutya is nyomkodhatná a gombokat. A 2018-as választáson több egyéni körzetben is befutó lehetett volna.
Rendszerem első olvasatra talán nem tisztán érthető, de szerintem figyelmes olvasás után átlátható. Nincs benne semmi bonyolult kompenzáció, minden szavazat egyenértékű. Van benne egyéni képviselet, csak a körzeteket a megválasztottak osztják el egymás között. Listás rendszer, hiszen a szavazók túlnyomó többsége személyesen nem ismeri a jelölteket. A személyes ismertség inkább az önkormányzati választásokon fontos, és ott igen sok a helyben jól ismert független jelölt. Az a jelölő szervezet döntése, hogy a listáján szereplő közismert nevek előnyt, vagy hátrányt jelentenek számára.
Lehet, hogy a vázolt rendszer kissé idealista elképzelés, de akik azt mondják, hogy tökéletesen kormányozhatatlan országot eredményez, azok azt állítják, hogy az országnak nincs 200 okos, tisztességes, a politikából nem meggazdagodni, hanem az ország javát szolgálni akaró állampolgára. Nem gondolom, hogy a képviselő ingyen dolgozzon. A főállás nem ingyen munkát jelent. Tisztes fizetést kell kapniuk, ami biztosítja a megélhetési gondoktól való mentességet.
Köszönöm a majd 200 kommentet. Közzétételem célja az, hogy másokat is gondolkodásra késztessek a témával kapcsolatban, és mások is írják meg, hogy milyen kormányzati rendszert tartanának jónak egy a NER utáni rendszerben. Az ezekből kialakuló viták hasznosak lehetnek a profi alkotmány jogászoknak egy olyan rendszer megalkotásához, amely kivezethet e retrográd rendszerből. A NER biztosan bukni fog, mert a történelemben még nem tudott egy olyan rendszer sem fennmaradni, amely a társadalom értéktermelő rétegeit kirekesztette a hatalomból, és a megtermelt javakat ilyen mértékben sajátította ki és pazarolta el. Ma úgy néz ki, hogy megcéloztuk Európa legszegényebb nemzete címet, és már ezüstérmesek vagyunk.
Köszönöm azokat a kommenteket is, amelyekben a poszt tárgyában nem szereplő témákban is, sokszor mélytengeri színvonalú párbeszédeket folytattak egymással. Ezeket a szórakoztató kategóriába soroltam (tisztelet a kivételnek). Örülök, hogy a bérkommentelők táborának is jó témával szolgáltam, és egy kicsit dolgozhattak a reménybeli trafik koncesszióért,, földbérletért, vagy esetleg egy vágyott zsíros állami állásért.
„A téma a földön hever” mondták régen. Ha hosszú hideg telünk lesz, még írok valamit.

DFK 2019.01.04. 08:53:35

@math0: akkor egy tény Brendelkém: a maszop és a szadesz 1994-ben átírta az önkormányzati választás szabályait, pár hónappal az önkormányzati választás előtt. Szóval hazudsz.

DFK 2019.01.04. 09:08:03

@Mátraházi János: Ismerjük ezt a független, pártpreferencia nélküli loszter típust. Aki valahogy mindig a ballibsik dumáját mondja fel. Minden elemében. Még a más véleményen levők fizetett kommentelőnek nyilvánítását is. Csupa jól bejáratott panel. Nem vagyunk ám olyan hülyék, hogy ne vegyük észre a rendszerszerűséget, a tervezetten elhelyezett posztokat.

DFK 2019.01.04. 09:10:25

@Mátraházi János: Ráadásul egy új blog első posztjával rögtön index címlapra kerülni...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.01.04. 10:43:08

@DFK: röhej vagy, faszfejkém, önkormányzati választásokról hablatyolsz, bazdmeg, neked az hasonlítható a parlamenti választási rendszer átírásához? neked az a diktatúra eszköze? szerinted egy diktatúra az önkormányzati választásokon betonozza be magát a hatalomba?! idióta vagy. tény, hogy még két ciklusra sem betonozták be magukat. pedig ha 1998-ban az első fordulóban még simán nyertek, szóval egy egy fordulós választásokon maradt volna az MSZP-SZDSZ kormány. de az MSZ és az SZDSZ nem volt olyan diktatórikus geci, mint Orbán.

egyébként két tény:

1) az önkormányzati választások azóta is egyfordulósak, a Fidesz nem csinálta vissza a dolgot, tehát nincs mit ugrálnod. nyilvánvalóan ez a jobb rendszer

2) a Fidesz azonban átírta az önkormányzati választásokat IS.

Orbán diktátor, O1G.

Mátraházi János 2019.01.04. 22:49:29

Én fényes nappal, dologidőben nem kommentelek. Te igen, tehát munkaidőben vagy. Nem vagyok névtelen, mint te. Én ha tudom, hogy egy ismeretlen személlyel fogok kapcsolatba kerülni, akkor beütöm a nevét néhány keresőbe. Ha rögtön válaszolsz, a túlórádat csak 3 év múlva fogják kifizetni.

Fermentátor · http://fermentator.blog.hu/ 2019.01.05. 13:24:33

@Mátraházi János: Bocs, eddig évente fizették ki a túlórát? merthogy eddig egy év volt a maximum munkaidőkeret.

Mátraházi János 2019.01.05. 19:04:36

@Fermentátor: az irónia erősebb, ha a lehetséges szélső esetet nevezem meg. Komolyan gondolva a túlóra kiterjesztés az ország hatékonyan termelő dolgozóinak munkaidő alapját növeli meg. Mindig azt a lovat ütik amelyik húz. A gyengén termelő, többnyire falusi lakosságnak nem kell félnie a túlóráztatástól, ők elég ha szavaznak.

David Bowman 2019.01.20. 10:33:47

Amig nincs negatív szavazat, mindig olyan nyer, akit a fél ország utál.